Visa allt om Klok Redovisning Sundsvall AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05
Nettoomsättning 5 774 5 532 5 833 5 503 5 340 3 793 3 008 2 732
Övrig omsättning 15 58 64 124 165 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 928 762 1 426 846 703 495 435 38
Resultat efter finansnetto 928 766 1 437 850 704 496 435 22
Årets resultat 717 1 123 836 507 400 279 331 2
Balansräkningar (tkr)
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05 2017-05 2016-05 2015-05 2014-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 51 83 120 111 91 125 159
Omsättningstillgångar 3 308 3 185 2 993 2 896 2 408 1 260 845 371
Tillgångar 3 327 3 235 3 076 3 016 2 519 1 351 970 530
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 245 2 027 1 404 1 018 811 611 433 102
Obeskattade reserver 180 180 845 485 305 125 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 902 1 028 827 1 513 1 402 615 538 428
Skulder och eget kapital 3 327 3 235 3 076 3 016 2 519 1 351 970 530
Löner & utdelning (tkr)
2021-05
2020-05
2019-05
2018-05
2017-05
2016-05
2015-05
2014-05
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 536 1 280 1 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 651 510 474
Utdelning till aktieägare 0 0 500 450 300 200 100 0
Omsättning 5 789 5 590 5 897 5 627 5 505 3 793 3 008 2 732
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 7 6 5 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 962 790 833 917 1 068 948 1 003 683
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 645 537 494 600 742 586 624 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 956 806 1 470 879 743 529 469 85
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,37% -5,16% 6,00% 3,05% 40,79% 26,10% 10,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,89% 23,68% 46,75% 28,18% 27,99% 36,79% 45,26% 7,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,07% 13,85% 24,65% 15,45% 13,20% 13,10% 14,59% 1,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,31% 99,17% 99,43% 98,75% 98,93% 99,31% 96,34% 97,91%
Rörelsekapital/omsättning 24,35% 38,99% 37,13% 25,13% 18,84% 17,01% 10,21% -2,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,64% 67,00% 67,07% 46,30% 41,64% 52,44% 44,64% 19,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,92% 309,82% 361,91% 191,41% 171,75% 204,88% 157,06% 86,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!