Visa allt om Hydro Extruded Solutions AB
Visa allt om Hydro Extruded Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 116 850 119 942 136 857 185 035 143 544
Övrig omsättning 202 55 6 986 3 864 10 989
Rörelseresultat (EBIT) 5 473 -43 854 -64 235 -107 203 -134 339
Resultat efter finansnetto -69 823 -523 790 -507 664 2 880 516 -1 464 673
Årets resultat -9 058 -460 055 -529 754 2 734 935 -1 462 302
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 154 698 9 541 559 11 075 559 11 085 931 22 259 835
Omsättningstillgångar 714 188 864 032 1 096 818 2 505 001 3 708 556
Tillgångar 9 868 886 10 405 591 12 172 377 13 590 932 25 968 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 399 972 7 981 611 8 707 802 8 820 545 8 439 806
Obeskattade reserver 44 385 44 385 44 385 44 385 3 760
Avsättningar (tkr) 92 563 91 785 140 966 221 932 156 519
Långfristiga skulder 0 0 0 239 431 860 343
Kortfristiga skulder 1 331 966 2 287 810 3 279 223 4 264 640 16 507 964
Skulder och eget kapital 9 868 886 10 405 591 12 172 377 13 590 932 25 968 392
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - -
Löner till övriga anställda 43 080 44 491 50 216 59 491 75 070
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - -
Sociala kostnader 26 475 64 533 30 143 30 271 46 050
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 550 000
Omsättning 117 052 119 997 143 843 188 899 154 533
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 53 59 67 70 93
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 205 2 033 2 043 2 643 1 543
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 312 - - - 1 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 227 -43 854 -64 235 -107 203 -134 339
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,58% -12,36% -26,04% 28,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,46% -4,74% -3,42% 24,92% 1,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 123,57% -411,16% -303,91% 1 830,34% 264,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -528,69% -1 187,06% -1 594,66% -950,98% -8 916,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,47% 77,04% 71,82% 65,15% 32,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,62% 37,77% 33,45% 58,74% 22,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...