Visa allt om BN Dental AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 10 376 10 947 9 004 10 405 10 962 10 886 12 873 13 422 4 705
Övrig omsättning 254 117 3 22 23 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 719 2 106 401 1 247 2 278 2 092 1 696 2 026 768
Resultat efter finansnetto 709 2 095 388 1 233 2 266 2 055 1 700 1 955 768
Årets resultat 1 023 1 169 296 952 1 763 2 785 803 993 252
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 693 469 702 820 1 016 910 1 910 1 223 730
Omsättningstillgångar 3 455 3 657 1 913 2 339 2 589 4 229 4 566 3 297 3 243
Tillgångar 4 148 4 126 2 616 3 159 3 605 5 139 6 476 4 520 3 973
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 706 1 683 514 1 118 1 866 2 835 1 998 1 295 302
Obeskattade reserver 0 600 0 0 0 0 1 557 982 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 351 351 910 652 43
Långfristiga skulder 0 0 50 0 0 609 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 442 1 843 2 052 2 041 1 388 1 343 2 011 1 591 3 229
Skulder och eget kapital 4 148 4 126 2 616 3 159 3 605 5 139 6 476 4 520 3 973
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 942 949 294
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 152 3 552 3 437 1 172
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - 1 270 1 686 1 720 619
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 900 1 700 2 733 0 0 0
Omsättning 10 630 11 064 9 007 10 427 10 985 10 886 12 873 13 422 4 705
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 7 8 10 8 9 13 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 153 1 564 1 126 1 041 1 370 1 210 990 1 032 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 561 628 603 506 488 495 486 484 177
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 942 2 401 689 1 510 2 458 2 279 1 887 2 298 863
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,22% 21,58% -13,46% -5,08% 0,70% -15,44% -4,09% 185,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,33% 51,04% 15,33% 39,47% 63,19% 40,71% 26,25% 44,87% 19,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,93% 19,24% 4,45% 11,98% 20,78% 19,22% 13,21% 15,11% 16,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,76% 77,34% 79,59% 77,69% 71,51% 76,07% 77,98% 79,04% 76,96%
Rörelsekapital/omsättning 19,40% 16,57% -1,54% 2,86% 10,96% 26,51% 19,85% 12,71% 0,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,24% 52,13% 19,65% 35,39% 51,76% 55,17% 49,61% 45,60% 15,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,83% 189,47% 89,57% 105,29% 175,50% 304,99% 217,85% 195,60% 94,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!