Visa allt om Komimilla AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10
Nettoomsättning 39 212 33 548 50 034 33 439 36 837 29 140 23 822 11 866 10 303
Övrig omsättning 68 809 284 211 101 126 1 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 160 -554 1 878 -1 718 2 153 817 363 -1 034 1 582
Resultat efter finansnetto 7 -747 1 540 -1 937 1 820 729 285 -1 060 1 580
Årets resultat 207 -445 1 513 -1 587 751 641 285 -665 873
Balansräkningar (tkr)
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 974 9 849 13 267 15 140 10 855 1 296 7 025 6 168 0
Omsättningstillgångar 10 046 8 436 11 547 6 959 10 686 7 350 4 946 4 818 3 092
Tillgångar 16 019 18 284 24 813 22 099 21 542 8 647 11 971 10 986 3 092
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 672 1 465 1 910 398 1 985 1 234 593 308 973
Obeskattade reserver 0 200 502 502 852 0 0 0 395
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 021 7 308 8 085 11 191 7 679 174 3 214 2 817 0
Kortfristiga skulder 11 326 9 311 14 316 10 009 11 026 7 239 8 164 7 861 1 724
Skulder och eget kapital 16 019 18 284 24 813 22 099 21 542 8 647 11 971 10 986 3 092
Löner & utdelning (tkr)
2021-10
2020-10
2019-10
2018-10
2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 881 5 442 2 575 786
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 2 005 1 527 605 153
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 280 34 357 50 318 33 650 36 938 29 266 23 823 11 866 10 303
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 16 15 19 18 23 18 16 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 801 2 097 3 336 1 760 2 047 1 267 1 323 742 3 434
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 694 603 735 498 418 346 390 224 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 237 753 3 434 -425 2 910 1 000 1 374 -903 1 582
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,88% -32,95% 49,63% -9,22% 26,41% 22,32% 100,76% 15,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,15% -2,57% 7,60% -7,26% 9,99% 9,45% 3,03% -9,40% 51,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,47% -1,40% 3,77% -4,80% 5,84% 2,80% 1,52% -8,71% 15,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,41% 50,75% 48,32% 54,17% 50,73% 54,46% 54,65% 39,95% 36,90%
Rörelsekapital/omsättning -3,26% -2,61% -5,53% -9,12% -0,92% 0,38% -13,51% -25,64% 13,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,44% 8,87% 9,28% 3,57% 12,30% 14,27% 4,95% 2,80% 40,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,70% 90,60% 80,66% 69,53% 96,92% 101,53% 60,58% 61,29% 179,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!