Visa allt om El-ljus i Uppland AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 13 562 11 771 10 425 9 568 10 226 15 782 16 078 17 014 17 466
Övrig omsättning 69 110 111 99 4 298 99 381 190
Rörelseresultat (EBIT) 352 1 354 149 -499 1 404 41 863 440 413
Resultat efter finansnetto 298 1 304 109 -549 1 438 -148 624 331 273
Årets resultat 431 634 86 -74 611 5 331 159 132
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 340 623 907 1 228 1 505 1 863 2 205 2 548 2 914
Omsättningstillgångar 5 668 4 567 3 025 2 918 2 903 3 429 8 493 6 620 4 086
Tillgångar 6 008 5 191 3 932 4 145 4 408 5 292 10 698 9 167 7 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 196 764 530 444 688 677 672 341 182
Obeskattade reserver 560 849 356 360 835 175 357 182 85
Avsättningar (tkr) 50 44 38 69 57 48 24 0 0
Långfristiga skulder 370 384 787 787 0 0 0 5 012 2 887
Kortfristiga skulder 3 833 3 149 2 221 2 486 2 828 4 392 9 645 3 632 3 846
Skulder och eget kapital 6 008 5 191 3 932 4 145 4 408 5 292 10 698 9 167 7 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 1 975
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 4 270 5 402 4 240
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 613 1 806 293
Utdelning till aktieägare 350 0 0 0 170 600 0 0 0
Omsättning 13 631 11 881 10 536 9 667 10 230 16 080 16 177 17 395 17 656
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 8 8 9 8 10 12 15 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 356 1 471 1 303 1 063 1 278 1 578 1 340 1 134 919
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 562 564 559 430 631 494 513 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 642 1 644 439 -209 1 770 407 1 229 806 779
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,22% 12,91% 8,96% -6,43% -35,20% -1,84% -5,50% -2,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,89% 26,16% 4,20% -11,94% 33,53% 0,91% 8,07% 4,97% 6,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,61% 11,54% 1,58% -5,17% 14,45% 0,30% 5,37% 2,68% 2,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,33% 67,74% 68,01% 67,41% 67,25% 54,86% 65,54% 60,70% 65,69%
Rörelsekapital/omsättning 13,53% 12,05% 7,71% 4,52% 0,73% -6,10% -7,17% 17,56% 1,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,18% 27,47% 20,54% 17,49% 30,38% 15,37% 8,88% 5,27% 3,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,06% 132,90% 113,69% 99,20% 86,32% 61,22% 35,76% 51,51% 78,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!