Visa allt om Oskarshamns Hus & Trädgårdsservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09
Nettoomsättning 1 959 3 324 3 486 2 716 3 108 2 946 1 719 1 169 964
Övrig omsättning 48 0 0 0 23 0 0 2 0
Rörelseresultat (EBIT) -180 443 176 16 93 240 97 36 97
Resultat efter finansnetto -183 436 174 16 93 240 95 36 97
Årets resultat 6 253 74 11 53 127 64 20 54
Balansräkningar (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 303 425 393 151 101 101 25 0 0
Omsättningstillgångar 804 992 876 815 775 886 474 376 292
Tillgångar 1 107 1 417 1 270 966 876 987 499 376 292
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 537 530 352 278 368 314 187 124 104
Obeskattade reserver 143 336 223 146 146 120 46 34 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 36 83 131 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 391 467 564 541 363 552 266 219 164
Skulder och eget kapital 1 107 1 417 1 270 966 876 987 499 376 292
Löner & utdelning (tkr)
2021-09
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 864 591 345 313
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 271 176 107 95
Utdelning till aktieägare 0 0 75 0 100 0 0 0 0
Omsättning 2 007 3 324 3 486 2 716 3 131 2 946 1 719 1 171 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 980 1 662 1 162 905 1 036 982 860 585 482
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 427 403 326 335 383 395 254 211
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -58 561 232 45 122 256 97 36 97
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,06% -4,65% 28,35% -12,61% 5,50% 71,38% 47,05% 21,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,26% 31,26% 13,86% 1,66% 10,62% 24,42% 19,64% 9,57% 33,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,19% 13,33% 5,05% 0,59% 2,99% 8,18% 5,70% 3,08% 10,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,52% 58,60% 59,98% 57,47% 57,05% 65,21% 76,27% 73,65% 81,02%
Rörelsekapital/omsättning 21,08% 15,79% 8,95% 10,09% 13,26% 11,34% 12,10% 13,43% 13,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,59% 55,90% 41,41% 40,57% 55,01% 41,30% 44,67% 40,03% 41,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,63% 212,42% 155,32% 150,65% 213,50% 160,51% 178,20% 171,69% 178,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!