Visa allt om Xtremtransport Norden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10
Nettoomsättning 4 290 4 331 2 534 2 013 2 470 2 225 1 912
Övrig omsättning 6 10 0 11 0 0 5
Rörelseresultat (EBIT) 320 505 -99 72 145 274 194
Resultat efter finansnetto 126 468 -123 55 130 252 153
Årets resultat 187 270 5 44 114 158 39
Balansräkningar (tkr)
2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 047 57 65 194 333 430 853
Omsättningstillgångar 1 378 1 330 923 846 915 819 471
Tillgångar 2 425 1 388 988 1 040 1 248 1 249 1 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 867 680 410 405 361 247 89
Obeskattade reserver 0 119 0 132 134 150 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 047 223 270 240 301 265 765
Kortfristiga skulder 511 366 308 263 451 587 369
Skulder och eget kapital 2 425 1 388 988 1 040 1 248 1 249 1 324
Löner & utdelning (tkr)
2019-10
2018-10
2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
Löner till styrelse & VD - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 318 318 285 78
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 100 100 89 24
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 296 4 341 2 534 2 024 2 470 2 225 1 917
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 145 2 166 2 534 2 013 2 470 2 225 1 912
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 483 488 433 422 418 385 102
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 338 547 41 211 282 404 430
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,95% 70,92% 25,88% -18,50% 11,01% 16,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,20% 36,38% -10,02% 6,92% 11,62% 21,94% 14,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,46% 11,66% -3,91% 3,58% 5,87% 12,31% 10,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,23% 98,41% 93,65% 98,51% 90,89% 97,08% 84,31%
Rörelsekapital/omsättning 20,21% 22,26% 24,27% 28,96% 18,79% 10,43% 5,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,75% 55,68% 41,50% 48,84% 37,30% 29,14% 12,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 269,67% 363,39% 299,68% 321,67% 202,88% 139,52% 127,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...