Visa allt om Werksta Kindwalls AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 60 900 61 734 58 395 52 090 51 184 39 938 35 289 41 332 46 814 23 009
Övrig omsättning 3 993 0 0 0 98 0 482 125 92 95
Rörelseresultat (EBIT) 7 973 5 729 6 601 5 893 5 614 1 700 -1 964 -44 -640 1 866
Resultat efter finansnetto 7 929 5 636 6 570 5 814 5 569 1 640 -2 027 -181 -863 1 603
Årets resultat 6 289 4 416 5 139 4 521 4 405 1 640 -2 027 -68 -19 467
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 898 1 157 1 157 872 659 659 1 153 1 915 2 590 3 113
Omsättningstillgångar 13 042 16 813 13 385 13 646 12 197 7 398 4 248 5 335 7 108 9 249
Tillgångar 15 939 17 970 14 542 14 517 12 856 8 056 5 401 7 250 9 698 12 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 364 7 574 6 158 5 620 5 405 2 494 853 1 381 1 448 1 467
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 112 957
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 320 2 660
Kortfristiga skulder 8 576 10 396 8 383 8 898 7 452 5 562 4 547 5 870 6 817 7 278
Skulder och eget kapital 15 939 17 970 14 542 14 517 12 856 8 056 5 401 7 250 9 698 12 361
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 220 1 196 1 169 1 175 915 593 235
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 11 446 11 912 10 107 9 917 11 142 13 517 5 759
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 5 854 5 604 4 930 4 789 4 953 5 536 2 126
Utdelning till aktieägare 4 000 6 500 3 000 4 600 4 000 0 0 0 0 0
Omsättning 64 893 61 734 58 395 52 090 51 282 39 938 35 771 41 457 46 906 23 104
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 40 38 35 35 33 32 36 40 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 523 1 543 1 537 1 488 1 462 1 210 1 103 1 148 1 170 535
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 593 563 588 545 554 512 512 488 506 192
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 403 5 962 6 813 6 102 5 900 2 339 -1 252 705 99 2 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,35% 5,72% 12,10% 1,77% 28,16% 13,17% -14,62% -11,71% 103,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 50,03% 31,89% 45,40% 40,60% 43,68% 21,14% -36,33% -0,50% -6,44% 15,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,09% 9,28% 11,31% 11,32% 10,97% 4,26% -5,56% -0,09% -1,34% 8,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,38% 59,03% 62,33% 61,35% 62,56% 64,46% 66,75% 67,03% 65,13% 58,95%
Rörelsekapital/omsättning 7,33% 10,39% 8,57% 9,11% 9,27% 4,60% -0,85% -1,29% 0,62% 8,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,20% 42,15% 42,35% 38,71% 42,04% 30,96% 15,79% 19,05% 15,83% 17,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,50% 147,62% 139,56% 133,46% 143,38% 108,32% 68,99% 64,99% 85,92% 96,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!