Visa allt om Konsultbolag1 Stockholm AB
Visa allt om Konsultbolag1 Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 49 262 21 253 31 050 45 178 29 332
Övrig omsättning - 44 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 6 774 2 337 4 787 4 724 3 441
Resultat efter finansnetto 6 775 2 323 4 777 4 671 3 430
Årets resultat 0 2 0 3 592 2 634
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 127 259 374 360
Omsättningstillgångar 13 052 14 997 12 912 11 016 10 803
Tillgångar 13 077 15 124 13 171 11 390 11 163
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 507 507 55 55 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 631 538 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 617
Kortfristiga skulder 11 939 14 079 13 116 11 335 10 491
Skulder och eget kapital 13 077 15 124 13 171 11 390 11 163
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - 1 371 1 149 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 829 14 431 24 363 15 088
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - 4 554 6 602 10 596 6 569
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 49 262 21 297 31 050 45 178 29 332
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 20 29 43 44
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 642 1 063 1 071 1 051 667
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 778 804 786 826 507
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 836 2 434 4 949 4 965 3 581
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 131,79% - -31,27% 54,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 51,83% 15,45% 36,35% 41,50% 30,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,76% 11,00% 15,42% 10,46% 11,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,26% 4,32% -0,66% -0,71% 1,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,88% 3,35% 0,42% 0,48% 0,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,32% 106,52% 98,44% 97,19% 102,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...