Visa allt om MR VÄXTHUS AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10
Nettoomsättning 1 104 768 854 1 030 935 940 712 439 600
Övrig omsättning 0 0 2 0 0 13 1 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 319 120 -138 147 127 92 9 26 27
Resultat efter finansnetto 310 110 -133 132 123 87 7 24 27
Årets resultat 248 110 -133 103 112 52 5 17 20
Balansräkningar (tkr)
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 265 369 474 140 171 222 39 50 0
Omsättningstillgångar 622 503 249 649 418 699 446 353 475
Tillgångar 887 872 723 789 589 921 485 403 475
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 464 215 105 358 256 144 92 87 70
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 21 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 158 198 239 115 134 157 0 0 0
Kortfristiga skulder 265 459 379 314 200 599 392 316 405
Skulder och eget kapital 887 872 723 789 589 921 485 403 475
Löner & utdelning (tkr)
2020-10
2019-10
2018-10
2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 104
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 405 433 358 186 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 141 0
Sociala kostnader - - - - 127 136 112 59 33
Utdelning till aktieägare 240 0 0 120 0 0 0 0 0
Omsättning 1 104 768 856 1 030 935 953 713 439 600
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 104 768 854 1 030 935 940 712 439 600
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 457 328 648 594 536 576 479 252 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 423 224 -62 200 178 130 20 33 27
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 43,75% -10,07% -17,09% 10,16% -0,53% 32,02% 62,19% -26,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,96% 13,76% -18,40% 18,63% 21,56% 9,99% 1,86% 6,45% 5,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,89% 15,62% -15,57% 14,27% 13,58% 9,79% 1,26% 5,92% 4,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,37% 97,53% 97,66% 98,16% 97,75% 95,74% 95,37% 91,80% 96,17%
Rörelsekapital/omsättning 32,34% 5,73% -15,22% 32,52% 23,32% 10,64% 7,58% 8,43% 11,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,31% 24,66% 14,52% 45,37% 43,46% 17,41% 18,97% 21,59% 14,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 234,72% 109,59% 65,70% 206,69% 209,00% 116,69% 113,78% 111,71% 117,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...