Visa allt om Trafiksystem Väst AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 168 950 159 291 185 701 177 497 163 986 175 977 162 392 85 105 0 0
Övrig omsättning 1 102 1 266 431 339 147 266 121 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 663 4 020 1 728 -9 835 -154 4 551 5 840 4 526 -1 0
Resultat efter finansnetto 94 3 261 54 -10 991 -841 4 330 5 643 4 448 0 -2
Årets resultat 30 2 561 52 -6 563 5 2 682 3 032 2 587 0 -2
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 965 19 201 22 860 16 857 10 621 54 1 624 109 0 0
Omsättningstillgångar 48 521 48 064 42 731 60 566 68 188 57 607 57 350 38 948 47 48
Tillgångar 64 486 67 265 65 591 77 423 78 809 57 661 58 974 39 057 47 48
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 423 5 393 2 832 2 740 9 302 9 298 6 616 3 584 48 48
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 790 3 704 2 844 1 120 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 140 200 600 0 0
Långfristiga skulder 4 079 6 378 9 038 22 517 11 473 7 302 10 718 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 984 55 494 53 721 52 166 55 244 37 217 38 596 33 753 0 0
Skulder och eget kapital 64 486 67 265 65 591 77 423 78 809 57 661 58 974 39 057 47 48
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD 920 1 094 1 126 1 581 859 578 863 260 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 30 068 31 222 33 411 35 961 30 177 29 903 28 054 11 440 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 13 584 13 394 15 614 15 440 16 185 12 124 11 303 4 270 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 170 052 160 557 186 132 177 836 164 133 176 243 162 513 85 105 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 66 70 75 75 68 69 63 32 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 560 2 276 2 476 2 367 2 412 2 550 2 578 2 660 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 693 666 694 723 666 632 651 518 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 030 8 502 5 853 -7 441 658 4 776 5 987 4 553 -1 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,06% -14,22% 4,62% 8,24% -6,81% 8,37% 90,81% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,03% 5,98% 2,63% -12,70% -0,20% 7,90% 9,94% 11,59% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,39% 2,52% 0,93% -5,54% -0,09% 2,59% 3,61% 5,32% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,62% 44,67% 40,87% 36,70% 38,02% 36,67% 39,84% 43,66% - -
Rörelsekapital/omsättning -3,83% -4,66% -5,92% 4,73% 7,89% 11,59% 11,55% 6,10% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,41% 8,02% 4,32% 3,54% 14,56% 21,14% 14,98% 11,41% 102,13% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,34% 85,60% 78,20% 114,79% 122,44% 144,92% 138,89% 101,96% - -

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!