Visa allt om Carl Johnny bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12
Nettoomsättning 4 206 2 099 4 270 1 915 1 969 1 420 2 027 - 384
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Rörelseresultat (EBIT) 98 -8 373 30 54 39 37 - 64
Resultat efter finansnetto 97 -10 373 30 54 38 36 - 65
Årets resultat 79 -10 291 23 42 30 28 - 48
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 39 55 21 65 109 153 235 - 247
Omsättningstillgångar 1 540 806 1 052 469 430 531 478 - 133
Tillgångar 1 579 862 1 073 534 539 684 713 - 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 863 784 794 503 480 438 408 - 98
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Kortfristiga skulder 717 78 279 30 58 246 305 - 281
Skulder och eget kapital 1 579 862 1 073 534 539 684 713 - 379
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 *
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 281 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 348 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 88 109 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Omsättning 4 206 2 099 4 270 1 915 1 969 1 420 2 027 - 384
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 206 2 099 4 270 1 915 1 969 1 420 2 027 - 384
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 548 544 467 410 369 463 - 1
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 115 27 417 74 98 121 99 - 126
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 100,38% -50,84% 122,98% -2,74% 38,66% -29,95% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,21% -0,93% 34,76% 5,62% 10,02% 5,70% 5,19% - 17,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,33% -0,38% 8,74% 1,57% 2,74% 2,75% 1,83% - 16,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,62% 47,31% 39,84% 51,80% 52,36% 57,54% 45,63% - 56,25%
Rörelsekapital/omsättning 19,57% 34,68% 18,10% 22,92% 18,89% 20,07% 8,53% - -38,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,65% 90,95% 74,00% 94,19% 89,05% 64,04% 57,22% - 25,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 214,78% 1 033,33% 377,06% 1 563,33% 741,38% 215,85% 156,72% - 47,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12 : Flera brister
mer information

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...