Visa allt om Nordblick Group AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 174 709 51 985 49 454 69 746 98 324 96 906 89 109 11 486
Övrig omsättning 558 301 381 913 20 0 43 16
Rörelseresultat (EBIT) -8 304 -19 000 -15 727 -12 492 -1 769 -1 481 5 662 830
Resultat efter finansnetto 32 440 53 453 11 374 50 253 65 437 32 235 40 113 4 387
Årets resultat 32 244 53 403 11 316 50 103 65 094 31 786 31 279 4 078
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 153 607 211 617 132 579 77 091 34 641 49 004 498 495
Omsättningstillgångar 202 697 92 197 113 479 203 017 176 340 147 862 78 196 38 523
Tillgångar 356 304 303 814 246 058 280 108 210 982 196 866 78 694 39 018
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 159 813 151 121 130 212 141 977 95 115 67 456 35 668 4 599
Minoritetsintressen 29 051 34 906 2 262 0 24 232 0 8 060 393
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 66 0 0
Långfristiga skulder 87 249 88 386 76 473 34 548 7 669 12 82 333
Kortfristiga skulder 80 191 29 401 37 111 103 584 83 966 129 333 34 884 33 693
Skulder och eget kapital 356 304 303 814 246 058 280 108 210 982 196 866 78 694 39 018
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD 1 415 1 378 1 321 1 665 3 178 - - 563
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 5 952 4 430 4 372 3 348 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 3 238 2 473 1 866 1 771 1 060 0 0 175
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 175 267 52 286 49 835 70 659 98 344 96 906 89 152 11 502
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 9 10 7 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 19 412 5 199 5 495 6 975 14 046 16 151 17 822 2 872
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 218 878 947 629 762 675 737 211
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 207 -16 168 -14 757 -12 276 -1 540 -1 162 5 832 986
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 236,08% 5,12% -29,09% -29,07% 1,46% 8,75% 675,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,19% 18,75% 6,32% 19,99% 34,04% 18,30% 53,72% 11,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,78% 109,59% 31,46% 80,29% 73,05% 37,18% 47,44% 40,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,39% 0,41% 16,23% 6,14% 13,93% 12,68% 18,48% 38,98%
Rörelsekapital/omsättning 70,12% 120,80% 154,42% 142,56% 93,95% 19,12% 48,61% 42,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,85% 49,74% 52,92% 50,69% 45,08% 34,26% 45,32% 11,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 252,77% 312,29% 304,09% 195,26% 207,21% 114,33% 224,16% 57,26%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 830 2 754 3 251 3 914 5 061 3 623 2 420 0 0 -
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -2 253 -46 -65 75 206 196 104 -59 0 -
Resultat efter finansnetto 2 746 9 655 20 229 32 574 46 321 21 469 30 464 938 0 -
Årets resultat 2 146 655 13 559 31 496 45 835 21 380 30 449 938 0 -
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 208 3 055 3 055 10 542 29 038 4 183 217 133 0 -
Omsättningstillgångar 128 854 131 516 129 500 111 012 65 460 46 769 31 652 895 0 -
Tillgångar 129 062 134 571 132 555 121 555 94 499 50 952 31 869 1 028 0 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 454 129 708 132 054 120 882 93 751 50 455 31 227 988 0 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kortfristiga skulder 608 4 863 502 673 747 498 642 40 0 -
Skulder och eget kapital 129 062 134 571 132 555 121 555 94 499 50 952 31 869 1 028 0 -
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12 2014-08 2013-08
Löner till styrelse & VD 1 415 1 378 1 321 1 655 1 607 - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 - - 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 075 742 377 515 506 - 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 452 210 0 0
Omsättning 830 2 754 3 251 3 914 5 061 3 623 2 420 0 0 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 415 1 377 1 626 1 957 2 531 1 812 1 210 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 162 987 843 925 965 897 981 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 253 -46 -65 75 206 196 104 -59 0 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -69,86% -15,29% -16,94% -22,66% 39,69% 49,71% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,13% 7,17% 15,26% 26,80% 49,02% 42,14% 95,59% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 330,96% 350,58% 622,24% 832,29% 915,29% 592,60% 1 258,84% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,80% 99,20% 97,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning 15 451,33% 4 598,87% 3 967,95% 2 819,09% 1 278,66% 1 277,15% 1 281,40% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,53% 96,39% 99,62% 99,45% 99,21% 99,02% 97,99% 96,11% - -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21 193,09% 2 704,42% 25 796,81% 16 495,10% 8 763,05% 9 391,37% 4 930,22% 2 237,50% - -

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!