Visa allt om HELUX Storkök och Inredningar AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 17 831 14 884 16 885 20 454 19 710 18 401 12 774 11 756 2 138
Övrig omsättning 929 453 406 341 244 344 435 254 30
Rörelseresultat (EBIT) 553 -1 094 202 196 322 1 780 1 140 1 083 118
Resultat efter finansnetto 440 -1 186 83 65 198 1 688 1 098 1 035 103
Årets resultat 440 -1 186 61 47 151 1 313 854 805 76
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 207 406 714 1 053 486 589 44 0
Omsättningstillgångar 8 015 6 313 8 994 8 374 7 239 6 650 3 588 3 132 978
Tillgångar 8 031 6 520 9 400 9 089 8 292 7 136 4 177 3 176 978
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 553 2 113 3 298 3 238 3 441 3 290 1 977 931 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 382 2 157 2 377 1 924 1 810 111 212 67 339
Kortfristiga skulder 4 096 2 251 3 725 3 928 3 041 3 735 1 987 2 179 514
Skulder och eget kapital 8 031 6 520 9 400 9 089 8 292 7 136 4 177 3 176 978
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 652 1 267 955 43
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 772 555 316 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 150 0 0
Omsättning 18 760 15 337 17 291 20 795 19 954 18 745 13 209 12 010 2 168
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 7 7 5 4 4 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 566 3 721 4 221 2 922 2 816 3 680 3 194 2 939 2 138
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 576 524 473 481 487 458 333 60
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 697 -895 548 535 661 1 938 1 287 1 094 118
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,80% -11,85% -17,45% 3,77% 7,11% 44,05% 8,66% 449,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,92% -16,66% 2,22% 2,20% 3,90% 24,94% 27,36% 34,13% 12,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,12% -7,30% 1,24% 0,98% 1,64% 9,67% 8,95% 9,22% 5,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,81% 19,96% 25,20% 30,62% 32,61% 33,80% 36,04% 34,54% 45,79%
Rörelsekapital/omsättning 21,98% 27,29% 31,21% 21,74% 21,30% 15,84% 12,53% 8,11% 21,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,79% 32,41% 35,09% 35,63% 41,50% 46,10% 47,33% 29,31% 12,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,48% 98,05% 113,83% 119,12% 74,22% 77,94% 89,03% 108,31% 36,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!