Visa allt om Ahlma Fiskeri AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 31 433 30 234 35 094 43 135 43 536 42 678 29 582 27 310 25 742 23 402
Övrig omsättning 2 125 764 2 883 476 1 303 188 215 696 52 28
Rörelseresultat (EBIT) 5 277 1 505 8 329 9 946 9 149 8 677 2 071 4 148 3 843 10 637
Resultat efter finansnetto 3 296 -241 7 495 9 739 8 388 7 743 1 001 3 051 2 655 10 105
Årets resultat 1 565 194 3 009 4 168 3 014 870 760 1 578 1 579 2 477
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 163 604 132 440 125 754 90 725 82 360 86 785 94 890 102 163 45 056 21 940
Omsättningstillgångar 13 484 6 029 20 782 16 625 13 172 7 912 3 908 11 065 15 727 15 300
Tillgångar 177 088 138 469 146 536 107 350 95 532 94 696 98 798 113 228 60 783 37 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 764 16 399 16 405 13 556 9 548 6 694 5 984 5 384 3 956 2 527
Obeskattade reserver 28 246 26 946 27 446 23 799 19 430 14 930 8 330 8 330 7 330 6 730
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 108 250 91 585 99 213 67 134 62 950 70 425 74 250 62 381 40 406 20 250
Kortfristiga skulder 22 828 3 538 3 472 2 861 3 603 2 647 10 234 37 133 9 091 7 733
Skulder och eget kapital 177 088 138 469 146 536 107 350 95 532 94 696 98 798 113 228 60 783 37 240
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 1 698 836
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 309 2 864 1 490 654
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 229 1 022 1 033 429
Utdelning till aktieägare 0 200 200 160 160 160 0 0 150 150
Omsättning 33 558 30 998 37 977 43 611 44 839 42 866 29 797 28 006 25 794 23 430
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 929 3 779 4 387 6 162 6 219 6 097 4 226 3 901 3 677 3 343
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 884 871 1 215 981 821 792 708 610 655 295
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 682 7 839 13 956 15 603 14 812 14 342 7 780 8 448 6 252 11 307
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,97% -13,85% -18,64% -0,92% 2,01% 44,27% 8,32% 6,09% 10,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,61% 1,78% 7,16% 10,88% 11,18% 10,92% 3,82% 4,48% 6,39% 28,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,34% 8,13% 29,91% 27,08% 24,53% 24,23% 12,76% 18,59% 15,09% 45,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -29,73% 8,24% 49,32% 31,91% 21,98% 12,34% -21,38% -95,45% 25,78% 32,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,47% 27,02% 25,80% 29,92% 25,86% 19,37% 12,63% 10,49% 15,91% 20,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,07% 170,41% 598,56% 581,09% 365,58% 298,90% 38,19% 29,80% 173,00% 197,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!