Visa allt om Plankkungen AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 583 3 780 5 987 3 805 4 177 4 542 4 580 4 443 3 659
Övrig omsättning 622 215 348 267 459 309 995 521 149
Rörelseresultat (EBIT) 23 541 409 -7 315 559 472 670 193
Resultat efter finansnetto 23 539 407 -7 314 559 472 671 185
Årets resultat 33 331 462 -7 199 434 285 446 85
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 152 169 101 11 65 130 182 212
Omsättningstillgångar 512 623 845 957 1 258 1 133 874 914 589
Tillgångar 607 775 1 013 1 058 1 269 1 198 1 004 1 096 801
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 245 382 527 345 652 452 428 496 135
Obeskattade reserver 237 263 138 329 329 273 273 168 69
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 13 5 0 0 0 11 0 0 0
Kortfristiga skulder 111 125 348 383 288 462 304 433 597
Skulder och eget kapital 607 775 1 013 1 058 1 269 1 198 1 004 1 096 801
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 364 1 279 1 816 1 291 917
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 0 475 449 542 425 479
Utdelning till aktieägare 0 0 475 0 300 0 0 353 85
Omsättning 1 205 3 995 6 335 4 072 4 636 4 851 5 575 4 964 3 808
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 4 6 3 3 3 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 292 945 998 1 268 1 392 1 514 1 145 1 481 1 220
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 345 315 418 511 613 577 590 573 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 79 597 457 29 369 624 524 719 223
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -84,58% -36,86% 57,35% -8,91% -8,04% -0,83% 3,08% 21,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,79% 69,81% 40,38% -0,66% 24,82% 46,66% 47,01% 61,22% 24,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,95% 14,31% 6,83% -0,18% 7,54% 12,31% 10,31% 15,10% 5,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,72% 64,97% 60,60% 54,51% 61,19% 56,58% 53,30% 53,97% 50,97%
Rörelsekapital/omsättning 68,78% 13,17% 8,30% 15,09% 23,22% 14,77% 12,45% 10,83% -0,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,82% 75,76% 62,65% 56,86% 71,60% 55,50% 63,84% 57,21% 23,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 445,05% 484,00% 237,64% 244,91% 432,29% 242,64% 283,55% 208,31% 96,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...