Visa allt om John Galt & Partners AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 *
Nettoomsättning 1 832 29 10 83 32 31 21 662 -
Övrig omsättning 175 0 0 0 0 0 0 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 720 6 0 32 9 -8 -151 -230 -
Resultat efter finansnetto 720 6 0 -17 9 -8 -158 -303 -
Årets resultat 642 6 0 -17 9 -8 -158 -434 -
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 50 50 50 787 -
Omsättningstillgångar 795 39 12 11 46 11 73 137 -
Tillgångar 795 39 12 11 96 61 123 923 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 486 -156 -162 -162 -145 -154 -146 12 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 31 -
Kortfristiga skulder 309 195 174 174 241 215 269 881 -
Skulder och eget kapital 795 39 12 11 96 61 123 923 -
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 *
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 - 0 0 314 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 - 0 0 99 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Omsättning 2 007 29 10 83 32 31 21 665 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 - 0 0 0 0 0 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 916 - - - - - - 662 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 542 - - - - - - 450 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 720 6 0 32 9 -8 -151 -22 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6 217,24% 190,00% -87,95% 159,38% 3,23% 47,62% -96,83% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 90,57% 15,38% 0,00% -163,64% 9,38% -13,11% -119,51% -24,92% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,30% 20,69% 0,00% -21,69% 28,12% -25,81% -700,00% -34,74% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 26,53% -537,93% -1 620,00% -196,39% -609,38% -658,06% -933,33% -112,39% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,13% -400,00% -1 350,00% -1 472,73% -151,04% -252,46% -118,70% 1,30% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 257,28% 20,00% 6,90% 6,32% 19,09% 5,12% 27,14% 15,55% -

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12 : Flera brister
mer information

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...