Visa allt om Igne Juristbyrå AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 5 228 12 072 14 067 15 973 14 273 9 494 9 178 7 565 1 825
Övrig omsättning 636 91 1 789 659 31 0 60 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 845 437 117 888 586 525 387 146 139
Resultat efter finansnetto -2 185 102 -253 567 337 364 234 30 110
Årets resultat -2 185 57 72 244 152 288 111 20 45
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 848 888 1 000 179 265 116 151 75 45
Omsättningstillgångar 2 758 5 726 6 117 8 717 7 058 4 371 3 596 3 612 1 091
Tillgångar 3 607 6 614 7 116 8 896 7 324 4 487 3 747 3 687 1 137
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 553 632 176 449 205 425 226 115 95
Obeskattade reserver 0 0 0 380 190 90 111 31 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 227 2 472 2 646 3 060 3 811 2 153 1 165 992 137
Kortfristiga skulder 2 932 3 509 4 294 5 006 3 118 1 818 2 246 2 550 864
Skulder och eget kapital 3 607 6 614 7 116 8 896 7 324 4 487 3 747 3 687 1 137
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 623 3 582 3 109 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 114 1 228 1 023 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 864 12 163 15 856 16 632 14 304 9 494 9 238 7 565 1 825
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 14 14 11 8 7 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 747 1 341 1 005 1 141 1 298 1 187 1 311 1 513 913
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 516 666 653 637 609 622 677 842 274
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 815 509 196 975 685 560 422 166 144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -56,69% -14,18% -11,93% 11,91% 50,34% 3,44% 21,32% 314,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -51,15% 6,61% 1,64% 9,98% 8,00% 11,70% 10,33% 3,96% 12,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -35,29% 3,62% 0,83% 5,56% 4,11% 5,53% 4,22% 1,93% 7,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,45% 91,67% 91,21% 92,75% 83,06% 91,97% 93,71% 93,30% 95,78%
Rörelsekapital/omsättning -3,33% 18,36% 12,96% 23,23% 27,60% 26,89% 14,71% 14,04% 12,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -43,06% 9,56% 2,47% 8,38% 4,82% 11,04% 8,34% 3,77% 10,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,07% 163,18% 142,45% 174,13% 226,36% 240,43% 160,11% 141,65% 126,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!