Visa allt om B Lindbloms Bygg & Snickeri AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 10 030 8 966 9 325 10 470 10 711 11 253 9 136 10 788
Övrig omsättning 66 89 33 78 77 55 - -
Rörelseresultat (EBIT) 443 -410 -456 530 -483 97 80 571
Resultat efter finansnetto 406 -460 -496 501 -548 41 47 552
Årets resultat 406 -460 -496 472 -390 22 33 289
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 44 77 112 100 68 39 52
Omsättningstillgångar 1 880 1 160 2 081 1 995 2 061 2 270 2 339 2 309
Tillgångar 1 946 1 204 2 158 2 107 2 161 2 338 2 379 2 360
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 -400 60 655 183 394 372 339
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 158 151 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 281 333 403 25 55 258 408 366
Kortfristiga skulder 1 602 1 271 1 696 1 426 1 923 1 528 1 448 1 506
Skulder och eget kapital 1 946 1 204 2 158 2 107 2 161 2 338 2 379 2 360
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 438 3 432 2 955 2 646
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 524 1 222 1 094 1 008
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 0
Omsättning 10 096 9 055 9 358 10 548 10 788 11 308 9 136 10 788
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 12 11 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 003 897 933 1 047 893 1 023 1 015 1 199
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 506 490 495 512 420 426 455 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 482 -377 -421 574 -450 113 93 582
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,87% -3,85% -10,94% -2,25% -4,82% 23,17% -15,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,87% -34,05% -21,13% 25,20% -22,35% 4,15% 3,40% 24,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,44% -4,57% -4,89% 5,07% -4,51% 0,86% 0,89% 5,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,74% 64,25% 59,59% 63,38% 52,86% 52,38% 56,48% 50,44%
Rörelsekapital/omsättning 2,77% -1,24% 4,13% 5,43% 1,29% 6,59% 9,75% 7,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,24% -33,22% 2,78% 31,09% 8,47% 22,12% 20,59% 19,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,73% 87,10% 115,98% 128,75% 95,84% 134,29% 146,41% 139,84%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...