Visa allt om Per Palmén Maskin AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 25 870 23 656 25 225 21 345 19 891 19 140 17 336 13 149 10 330
Övrig omsättning 351 81 - 294 22 - - 1 2
Rörelseresultat (EBIT) 2 295 1 742 1 960 3 779 4 160 4 012 2 922 2 228 1 603
Resultat efter finansnetto 2 342 1 826 2 060 3 830 4 158 4 009 2 939 2 248 1 612
Årets resultat 1 655 795 1 598 2 980 2 843 3 124 1 737 1 320 889
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 946 6 575 5 568 6 300 1 700 363 30 0 0
Omsättningstillgångar 12 237 9 812 7 511 8 116 12 683 10 852 8 228 6 239 4 965
Tillgångar 18 183 16 387 13 079 14 416 14 383 11 215 8 258 6 239 4 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 739 9 084 8 290 9 092 7 912 6 719 3 745 2 159 989
Obeskattade reserver 3 185 2 966 2 160 2 160 2 160 1 664 1 664 964 404
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 54 229 0 0 0 16 17 4 1 703
Kortfristiga skulder 4 205 4 107 2 629 3 164 4 311 2 816 2 832 3 113 1 869
Skulder och eget kapital 18 183 16 387 13 079 14 416 14 383 11 215 8 258 6 239 4 965
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 328 2 971 2 230 2 211
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 0 1 170 987 786 769
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 1 800 150 150 150 150
Omsättning 26 221 23 737 25 225 21 639 19 913 19 140 17 336 13 150 10 332
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 12 10 9 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 156 1 971 2 102 1 779 1 658 1 914 1 926 2 192 1 476
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 615 559 493 443 458 445 515 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 479 2 499 2 416 4 163 4 406 4 062 2 930 2 228 1 603
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,36% -6,22% 18,18% 7,31% 3,92% 10,41% 31,84% 27,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,96% 11,17% 15,79% 26,62% 28,92% 35,78% 35,60% 36,03% 32,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,11% 7,74% 8,19% 17,98% 20,91% 20,97% 16,96% 17,10% 15,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,75% 54,08% 48,28% 57,76% 60,81% 54,99% 53,45% 53,21% 61,28%
Rörelsekapital/omsättning 31,05% 24,12% 19,35% 23,20% 42,09% 41,99% 31,13% 23,77% 29,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,72% 69,55% 76,27% 74,76% 66,72% 71,48% 61,07% 46,66% 25,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 288,23% 234,79% 277,14% 251,61% 292,02% 374,68% 287,71% 196,98% 265,65%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...