Visa allt om Göinge Mekaniska AB
Visa allt om Göinge Mekaniska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 76 490 98 591 53 526 82 182 88 167 30 415
Övrig omsättning 209 90 76 179 106 15
Rörelseresultat (EBIT) 1 372 2 645 -96 6 877 2 318 -2 440
Resultat efter finansnetto 1 372 2 662 -92 6 902 2 371 -2 405
Årets resultat 909 1 400 40 4 005 1 259 -2 411
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 236 398 653 888 1 123 1 358
Omsättningstillgångar 15 176 21 036 12 180 17 907 17 652 6 911
Tillgångar 15 412 21 435 12 833 18 796 18 775 8 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 213 3 304 1 904 5 364 1 360 101
Obeskattade reserver 3 425 3 227 2 368 2 519 755 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 774 14 904 8 561 10 912 16 660 8 169
Skulder och eget kapital 15 412 21 435 12 833 18 796 18 775 8 269
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 10 640 9 865 11 306 6 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - 0 4 261 4 065 4 350 2 543
Utdelning till aktieägare 900 1 000 0 3 500 0 0
Omsättning 76 699 98 681 53 602 82 361 88 273 30 430
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 25 23 22 23 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 477 3 944 2 327 3 736 3 833 1 086
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 734 725 723 704 753 346
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 504 2 868 139 7 112 2 553 -2 305
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,42% 84,19% -34,87% -6,79% 189,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,91% 12,46% -0,70% 36,78% 12,68% -29,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,80% 2,71% -0,17% 8,41% 2,70% -7,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,38% 23,87% 34,71% 29,48% 24,40% 28,98%
Rörelsekapital/omsättning 8,37% 6,22% 6,76% 8,51% 1,13% -4,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,18% 27,16% 29,23% 38,99% 10,38% 1,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,97% 141,14% 142,27% 164,10% 105,95% 79,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...