Visa allt om PS Flyinge & Partners AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 8 055 18 942 11 427 6 168 6 595 6 543 6 410 4 572 3 204 2 878
Övrig omsättning 11 42 24 71 55 28 10 38 21 44
Rörelseresultat (EBIT) -383 1 201 956 466 779 1 718 1 489 1 155 128 -4
Resultat efter finansnetto -420 1 152 911 449 772 1 716 1 486 1 155 130 -4
Årets resultat 1 673 531 595 449 1 024 869 678 76 -4
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 713 1 722 1 742 1 689 0 0 5 10 15 20
Omsättningstillgångar 5 247 7 078 12 400 6 206 5 861 7 919 5 962 3 048 2 208 1 647
Tillgångar 6 960 8 800 14 142 7 895 5 861 7 919 5 967 3 058 2 223 1 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 186 4 184 3 512 3 261 2 666 3 817 3 073 2 204 1 525 1 449
Obeskattade reserver 1 054 1 484 1 191 960 1 277 1 087 687 317 32 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 182 1 351 1 520 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 721 1 950 8 087 2 154 1 918 3 015 2 051 537 665 217
Skulder och eget kapital 6 960 8 800 14 142 7 895 5 861 7 919 5 967 3 058 2 223 1 667
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 543 431 308 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 0 201 168 139 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 066 18 984 11 451 6 239 6 650 6 571 6 420 4 610 3 225 2 922
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 028 9 471 5 714 2 056 2 198 3 272 6 410 2 286 1 602 1 439
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 758 651 617 392 386 683 776 320 243 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -374 1 210 957 466 779 1 723 1 494 1 160 133 1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -57,48% 65,77% 85,26% -6,47% 0,79% 2,07% 40,20% 42,70% 11,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,50% 13,67% 6,77% 5,90% 13,29% 21,69% 24,95% 37,77% 5,85% -0,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,75% 6,35% 8,37% 7,56% 11,81% 26,26% 23,23% 25,26% 4,06% -0,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,27% 26,59% 38,89% 68,71% 70,43% 78,69% 75,71% 78,87% 73,06% 73,77%
Rörelsekapital/omsättning 43,77% 27,07% 37,74% 65,69% 59,79% 74,95% 61,01% 54,92% 48,16% 49,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,96% 60,70% 31,40% 50,79% 62,48% 58,91% 60,48% 80,16% 69,72% 86,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 304,88% 362,97% 153,33% 288,12% 305,58% 262,65% 290,69% 567,60% 332,03% 758,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!