Visa allt om Ale Bygg o Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 3 794 3 384 3 458 3 137 2 715 2 758 2 908 3 024 2 427 2 377
Övrig omsättning 6 0 93 25 3 0 0 58 0 11
Rörelseresultat (EBIT) 323 420 333 371 164 73 63 99 171 245
Resultat efter finansnetto 323 420 333 371 164 73 63 99 171 242
Årets resultat 193 251 198 217 90 169 37 71 104 116
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 14 29 44 24 32 13 38 96 134
Omsättningstillgångar 1 587 1 862 1 916 1 275 967 1 155 1 059 956 902 792
Tillgångar 1 594 1 876 1 945 1 318 991 1 187 1 072 994 998 926
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 371 353 602 403 187 347 378 342 270 166
Obeskattade reserver 392 312 212 132 40 0 143 128 120 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 529 27 168 172 68 60 87 127 222
Kortfristiga skulder 799 681 1 104 615 592 773 491 438 481 456
Skulder och eget kapital 1 594 1 876 1 945 1 318 991 1 187 1 072 994 998 926
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 - 1 390 1 387 965 1 070
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 - 539 461 338 358
Utdelning till aktieägare 198 175 500 0 0 250 200 0 0 0
Omsättning 3 800 3 384 3 551 3 162 2 718 2 758 2 908 3 082 2 427 2 388
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 949 846 865 784 679 690 727 756 809 792
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 474 440 558 438 395 454 483 462 436 478
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 330 435 348 386 172 94 88 124 209 303
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,12% -2,14% 10,23% 15,54% -1,56% -5,16% -3,84% 24,60% 2,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,26% 22,39% 17,12% 28,15% 16,55% 6,15% 5,88% 9,96% 17,13% 26,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,51% 12,41% 9,63% 11,83% 6,04% 2,65% 2,17% 3,27% 7,05% 10,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,78% 85,34% 89,47% 86,52% 83,90% 90,32% 89,06% 77,18% 76,31% 82,96%
Rörelsekapital/omsättning 20,77% 34,90% 23,48% 21,04% 13,81% 13,85% 19,53% 17,13% 17,35% 14,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,46% 31,79% 39,45% 38,39% 22,02% 29,23% 45,67% 44,45% 36,43% 24,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 198,62% 273,42% 173,55% 207,32% 163,34% 149,42% 215,68% 218,26% 187,53% 173,68%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!