Visa allt om Ivbar Institute AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 15 830 11 983 16 257 20 844 30 558 27 521 15 511 768
Övrig omsättning 6 178 8 798 9 869 778 679 271 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -14 223 -34 086 -7 201 697 364 266 2 345 130
Resultat efter finansnetto -14 149 -34 100 -7 230 662 347 263 2 344 130
Årets resultat -14 149 -34 100 -7 230 496 251 673 1 361 69
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 540 14 273 8 158 720 789 382 380 0
Omsättningstillgångar 8 548 11 802 50 235 13 474 10 396 17 194 8 371 2 786
Tillgångar 26 088 26 075 58 393 14 194 11 185 17 575 8 751 2 786
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 397 16 391 45 911 3 141 2 645 2 393 1 480 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 626 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 691 9 683 12 482 11 053 8 540 15 181 6 645 2 633
Skulder och eget kapital 26 088 26 075 58 393 14 194 11 185 17 575 8 751 2 786
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 2 852 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - 12 319 7 086 4 932 130
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 - 5 060 3 824 1 484 41
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 008 20 781 26 126 21 622 31 237 27 792 15 511 768
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 30 22 19 21 30 12 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 633 399 739 1 097 1 455 917 1 293 768
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 018 1 159 796 723 863 503 547 177
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 771 -33 936 -7 072 766 425 295 2 351 130
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,10% -26,29% -22,01% -31,79% 11,04% 77,43% 1 919,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -53,89% -130,57% -12,33% 4,92% 3,30% 1,56% 26,81% 4,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -88,81% -284,11% -44,29% 3,35% 1,21% 1,00% 15,12% 16,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,01% 92,31% 90,51% 94,49% 83,55% 71,44% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,73% 17,68% 232,23% 11,61% 6,07% 7,31% 11,13% 19,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,35% 62,86% 78,62% 22,13% 23,65% 13,62% 22,49% 5,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,75% 121,88% 402,46% 121,90% 121,73% 113,26% 125,97% 105,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...