Visa allt om Finess Bygg ROT Stockholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 199 677 311 613 178 961 83 510 52 428 4 314 2 362 2 723 3 434 2 267
Övrig omsättning 21 1 643 318 483 251 0 89 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -16 700 1 343 4 744 -572 3 007 429 38 100 52 96
Resultat efter finansnetto -16 735 1 329 4 702 -531 1 361 401 26 79 38 93
Årets resultat -16 735 1 019 3 784 -531 715 304 11 135 23 66
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 598 2 314 631 103 224 41 18 27 36 0
Omsättningstillgångar 81 731 44 162 40 101 13 351 20 279 1 426 904 746 505 480
Tillgångar 83 329 46 476 40 733 13 454 20 503 1 467 922 773 541 480
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 433 5 168 4 149 365 1 197 639 335 324 189 166
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 81 896 41 307 36 583 13 088 19 306 828 587 449 352 314
Skulder och eget kapital 83 329 46 476 40 733 13 454 20 503 1 467 922 773 541 480
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 115 357 249 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 013 - - 2 630 1 376 865 799 613 672 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 074 - - 1 287 698 445 300 193 215 89
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0
Omsättning 199 698 313 256 179 279 83 993 52 679 4 314 2 451 2 723 3 434 2 267
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 9 9 6 6 3 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 263 34 624 19 885 13 918 8 738 1 438 1 181 1 362 1 717 2 267
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 716 1 045 623 688 414 527 535 389 454 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 984 2 059 4 770 -538 3 024 446 47 109 61 96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -35,92% 74,12% 114,30% 59,29% 1 115,30% 82,64% -13,26% -20,70% 51,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,87% 2,89% 11,65% -3,86% 14,94% 29,24% 4,12% 12,94% 9,61% 20,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,88% 0,43% 2,65% -0,62% 5,84% 9,94% 1,61% 3,67% 1,51% 4,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 0,44% 5,41% 8,56% 9,26% 19,27% 70,45% 54,15% 52,52% 46,13% 46,98%
Rörelsekapital/omsättning -0,08% 0,92% 1,97% 0,31% 1,86% 13,86% 13,42% 10,91% 4,46% 7,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,72% 11,12% 10,19% 2,71% 5,84% 43,56% 36,33% 41,91% 34,94% 34,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,80% 106,91% 109,62% 102,01% 105,04% 172,22% 154,00% 166,15% 143,47% 152,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!