Visa allt om Nordic E-Commerce Group AB
Visa allt om Nordic E-Commerce Group AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-03 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 289 461 323 016 340 447 293 432 205 233 132 361 15 583
Övrig omsättning 3 200 1 650 619 3 258 1 116 - 39
Rörelseresultat (EBIT) -7 842 4 679 -12 981 9 172 11 415 5 599 550
Resultat efter finansnetto -7 865 84 331 -13 073 8 992 11 470 5 796 503
Årets resultat -7 867 81 230 -10 420 6 071 8 313 3 560 247
Balansräkningar (tkr)
2018-03 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 356 16 047 40 051 21 520 22 162 23 484 26 162
Omsättningstillgångar 54 133 167 465 70 977 86 440 69 822 52 600 43 549
Tillgångar 67 489 183 512 111 029 107 960 91 984 76 085 69 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 350 136 753 55 523 66 165 62 969 56 156 52 303
Minoritetsintressen 0 0 0 -171 -47 6 0
Avsättningar (tkr) 63 2 297 1 358 3 005 2 369 1 496 1 233
Långfristiga skulder 0 0 11 333 15 0 0 1 892
Kortfristiga skulder 33 076 44 462 42 815 38 946 26 693 18 427 14 283
Skulder och eget kapital 67 489 183 512 111 029 107 960 91 984 76 085 69 711
Löner & utdelning (tkr)
2018-03
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 607 2 443 2 379 2 001 1 340 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 412 20 964 21 451 14 194 8 451 4 982 441
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 10 090 8 253 9 538 4 901 2 899 1 376 134
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 292 661 324 666 341 066 296 690 206 349 132 361 15 622
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 46 54 57 39 30 16 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 293 5 982 5 973 7 524 6 841 8 273 15 583
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 821 613 587 558 440 412 599
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 371 12 830 -7 152 12 156 14 172 8 277 1 014
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -5,12% 16,02% 42,98% 55,06% 749,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,28% 46,15% -11,42% 8,52% 12,61% 7,80% 0,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,63% 26,22% -3,73% 3,13% 5,65% 4,48% 3,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,76% 39,60% 33,98% 30,11% 29,76% 33,94% 27,95%
Rörelsekapital/omsättning 7,27% 38,08% 8,27% 16,19% 21,01% 25,82% 187,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,90% 74,52% 50,01% 61,29% 68,46% 73,81% 75,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,99% 271,15% 83,93% 97,39% 143,67% 197,94% 201,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-09 * 2018-03 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning - 22 659 28 326 30 647 25 033 14 663 2 707 0
Övrig omsättning - 67 9 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -210 -5 375 -20 -170 34 -153 -28
Resultat efter finansnetto - 135 81 231 170 -169 3 149 1 564 -16
Årets resultat - 5 81 281 -32 -169 3 106 1 548 -16
Balansräkningar (tkr)
2018-09 * 2018-03 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 26 956 33 250 48 686 50 067 46 299 39 939 39 899
Omsättningstillgångar - 12 868 116 209 22 830 9 197 12 256 14 974 12 561
Tillgångar - 39 824 149 459 71 516 59 264 58 555 54 913 52 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 38 946 133 477 52 196 52 229 55 398 53 792 52 244
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 52 2 286 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 826 13 696 19 320 7 035 3 157 1 121 217
Skulder och eget kapital - 39 824 149 459 71 516 59 264 58 555 54 913 52 460
Löner & utdelning (tkr)
2018-09 *
2018-03
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 645 1 158 1 025 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 560 13 978 13 943 12 371 7 352 622 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 3 828 5 268 5 126 3 477 1 966 197 0
Utdelning till aktieägare - 0 95 239 0 0 0 0 0
Omsättning - 22 726 28 335 30 647 25 033 14 663 2 707 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 16 32 34 30 24 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 416 885 901 834 611 2 707 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 893 656 600 537 398 908 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 986 -3 339 182 -170 35 -149 -28
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -7,57% 22,43% 70,72% 441,67% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 0,34% 54,35% 0,24% -0,29% 5,38% 2,85% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 0,60% 286,79% 0,56% -0,68% 21,47% 57,78% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning - 53,14% 361,90% 11,45% 8,64% 62,05% 511,75% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 97,80% 89,31% 72,99% 88,13% 94,61% 97,96% 99,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 1 557,87% 848,49% 118,17% 130,73% 388,22% 1 335,77% 5 788,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2018 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 2 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-09 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...