Visa allt om Lapplands Djurklinik AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2022 är 17 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-09 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 54 251 28 590 26 344 22 681 20 578 14 919 9 184 8 403 8 849 5 280
Övrig omsättning 3 186 189 68 69 24 40 0 73 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 319 381 2 117 206 1 617 929 -570 1 063 224 -222
Resultat efter finansnetto 2 140 270 2 079 176 1 587 887 -625 983 113 -365
Årets resultat 1 257 208 1 143 192 874 79 -125 420 113 -365
Balansräkningar (tkr)
2022-09 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 895 5 272 3 570 2 066 1 962 1 935 2 113 1 676 2 221 2 677
Omsättningstillgångar 12 959 8 710 4 823 4 559 5 121 3 015 2 338 1 808 1 150 1 132
Tillgångar 21 854 13 982 8 394 6 625 7 083 4 950 4 452 3 484 3 372 3 809
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 095 2 838 2 630 1 487 1 295 420 341 567 147 34
Obeskattade reserver 2 193 1 664 1 664 1 051 1 144 807 0 500 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 503 2 407 0 267 667 1 067 1 467 772 1 236 1 700
Kortfristiga skulder 12 062 7 074 4 100 3 820 3 978 2 655 2 644 1 645 1 989 2 075
Skulder och eget kapital 21 854 13 982 8 394 6 625 7 083 4 950 4 452 3 484 3 372 3 809
Löner & utdelning (tkr)
2022-09
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 059 2 792 3 507 2 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 030 774 1 095 679
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 57 437 28 779 26 412 22 750 20 602 14 959 9 184 8 476 8 849 5 280
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 25 21 17 18 15 9 9 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 871 1 144 1 254 1 334 1 143 995 1 020 934 983 880
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 765 456 471 555 454 431 463 404 528 504
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 330 867 2 626 605 2 241 1 624 -67 1 595 768 291
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 89,76% 8,53% 16,15% 10,22% 37,93% 62,45% 9,29% -5,04% 67,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,61% 2,72% 25,22% 3,25% 22,94% 18,91% -12,78% 30,54% 6,70% -5,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,27% 1,33% 8,04% 0,95% 7,90% 6,27% -6,20% 12,66% 2,55% -4,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,29% 78,17% 80,79% 79,56% 79,17% 82,05% 81,89% 81,67% 82,11% 86,74%
Rörelsekapital/omsättning 1,65% 5,72% 2,74% 3,26% 5,55% 2,41% -3,33% 1,94% -9,48% -17,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,57% 29,58% 46,79% 34,82% 30,88% 21,20% 7,66% 27,47% 4,36% 0,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,76% 85,91% 68,39% 83,43% 96,10% 70,06% 49,81% 86,63% 37,00% 30,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!