Visa allt om Astrid Invest AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 5 650 5 650 5 650 5 650 8 475 8 425 12 500
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 900
Rörelseresultat (EBIT) -49 -30 -14 4 621 4 692 4 688 4 668 7 043 46 412 12 024
Resultat efter finansnetto 244 003 3 990 795 5 924 5 908 5 667 5 600 9 090 47 875 12 511
Årets resultat 245 569 32 217 1 790 11 375 5 499 5 607 4 736 5 271 27 983 6 623
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-06 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 299 834 98 367 88 651 90 373 86 298 82 394 77 497 74 557 68 746 29 068
Omsättningstillgångar 86 660 41 656 28 71 24 14 907 89 112 1 166
Tillgångar 386 494 140 023 88 679 90 444 86 322 82 408 78 404 74 646 68 858 30 233
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 353 219 107 650 75 433 73 820 62 617 57 287 51 843 47 429 42 313 14 485
Obeskattade reserver 22 369 23 549 12 699 14 220 22 897 24 062 25 607 26 108 23 837 11 882
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 906 8 824 547 2 405 808 1 059 954 1 110 2 707 3 866
Skulder och eget kapital 386 494 140 023 88 679 90 444 86 322 82 408 78 404 74 646 68 858 30 233
Löner & utdelning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-06
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 177 172 169 163 322 156 0
Omsättning 0 0 0 5 650 5 650 5 650 5 650 8 475 48 425 13 400
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -44 -30 -14 5 167 5 238 5 234 5 214 7 861 47 230 12 570
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% -33,33% 0,59% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 6,55% 6,85% 6,88% 7,14% 12,20% 69,58% 41,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 104,85% 104,62% 100,28% 99,10% 107,48% 568,65% 100,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - -41,31% -13,88% -18,50% -0,83% -12,05% -30,80% -21,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,90% 90,00% 96,23% 93,88% 93,23% 92,29% 91,60% 90,82% 88,45% 76,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 794,61% 472,08% 5,12% 2,95% 2,97% 1,32% 95,07% 8,02% 4,14% 30,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!