Visa allt om Oscar Properties Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 788 300 2 291 300 1 197 700 488 000 7 000 3 283
Övrig omsättning 240 400 227 000 157 200 122 400 89 600 29 858
Rörelseresultat (EBIT) 532 100 460 000 239 800 118 100 92 300 40 120
Resultat efter finansnetto 418 400 398 700 224 600 113 000 90 800 34 771
Årets resultat 350 500 391 800 203 800 112 900 91 600 32 750
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 086 200 2 079 800 1 558 100 1 021 100 872 200 288 169
Omsättningstillgångar 3 525 300 1 838 600 1 295 100 413 400 120 400 16 080
Tillgångar 4 611 500 3 918 400 2 853 200 1 434 500 - 304 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 554 100 - 935 500 539 700 334 800 124 735
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 900 1 870
Långfristiga skulder 1 747 800 2 178 800 1 226 100 769 200 407 100 174 901
Kortfristiga skulder 1 309 600 465 900 691 600 125 600 250 100 2 743
Skulder och eget kapital 4 611 500 3 918 400 2 853 200 1 434 500 992 900 304 249
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 21 900 23 200 10 200 7 800 6 500 0
Varav tantiem till styrelse & VD 4 900 5 200 2 100 200 - -
Löner till övriga anställda 62 100 62 500 36 900 21 500 11 500 0
Varav resultatlön till övriga anställda 800 2 500 1 200 - - -
Sociala kostnader 39 600 30 300 20 800 11 400 1 500 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 028 700 2 518 300 1 354 900 610 400 96 600 33 141
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 141 102 76 53 47 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 19 775 22 464 15 759 9 208 149 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 877 - 949 992 574 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 539 100 460 000 239 800 118 100 93 900 40 120
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,69% 91,31% 145,43% 6 871,43% 113,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,48% 12,25% 8,99% 8,83% - 14,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,64% 20,95% 21,42% 25,94% 1 448,57% 1 325,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,02% 100,00% 100,00% 100,00% -3 195,71% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 79,46% 59,91% 50,39% 58,98% -1 852,86% 406,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,70% - 32,79% 37,62% - 41,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,99% 280,90% 187,26% 329,14% 48,14% 586,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06
Nettoomsättning 15 100 4 900 0 0 0 0 -
Övrig omsättning - 400 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 700 -16 800 -7 100 -2 700 -2 100 -41 -
Resultat efter finansnetto 72 300 460 600 126 300 5 300 2 900 4 959 -
Årets resultat 72 300 460 600 126 400 5 300 2 900 4 959 -
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 -
Anläggningstillgångar 1 356 100 967 600 462 900 318 900 231 300 142 000 -
Omsättningstillgångar 1 732 900 1 256 400 534 300 393 000 39 300 5 459 -
Tillgångar 3 089 000 2 224 000 997 200 711 900 270 600 147 459 -
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 168 900 1 167 500 538 900 366 200 268 800 147 459 -
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 -
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 -
Långfristiga skulder 896 800 728 600 440 700 344 000 0 0 -
Kortfristiga skulder 1 023 300 327 900 17 600 1 700 1 800 0 -
Skulder och eget kapital 3 089 000 2 224 000 997 200 711 900 270 600 147 459 -
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06
Löner till styrelse & VD 8 700 9 200 2 800 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 1 400 1 800 - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 -
Sociala kostnader 5 100 3 000 600 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 84 879 108 169 66 651 17 550 17 550 20 022 0
Omsättning 15 100 5 300 0 0 0 0 -
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 550 2 450 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 7 150 4 350 2 900 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 700 -16 800 -7 100 -2 700 -2 100 -41 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 208,16% - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,24% 22,60% - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 867,55% 10 257,14% - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 4 699,34% 18 948,98% - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,84% 52,50% 54,04% 51,44% 99,33% 100,00% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,34% 383,17% 3 035,80% 23 117,65% 2 183,33% - -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...