Visa allt om F Thor Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 840 752 720 183 177 368 4 314 3 652 3 551 3 684
Övrig omsättning 0 0 0 0 28 180 9 10 17 0
Rörelseresultat (EBIT) 215 401 179 71 97 -315 70 100 135 202
Resultat efter finansnetto 199 378 154 0 73 -340 45 70 99 164
Årets resultat 119 228 154 43 73 -290 20 54 76 91
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 246 1 368 1 360 1 430 1 253 1 316 1 267 1 303 1 317 1 179
Omsättningstillgångar 66 208 243 191 120 114 542 419 616 455
Tillgångar 1 312 1 576 1 603 1 621 1 373 1 430 1 809 1 722 1 933 1 634
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 461 499 270 216 174 101 391 371 217 141
Obeskattade reserver 140 91 0 0 0 0 54 40 40 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 420 740 872 1 014 832 953 709 793 877 891
Kortfristiga skulder 291 246 461 391 368 377 655 518 799 562
Skulder och eget kapital 1 312 1 576 1 603 1 621 1 373 1 430 1 809 1 722 1 933 1 634
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 368 368
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 202 899 1 026 494 485
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 80 379 274 285 257
Utdelning till aktieägare 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 840 752 720 183 205 548 4 323 3 662 3 568 3 684
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 - - - 2 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 840 752 - - - 184 1 079 913 1 184 1 228
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 478 190 - - - 144 321 327 384 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 263 479 250 135 160 -234 117 126 162 237
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,70% 4,44% 293,44% 3,39% -51,90% -91,47% 18,13% 2,84% -3,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,39% 25,44% 11,17% 4,38% 7,06% -22,03% 3,87% 5,87% 6,98% 12,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,60% 53,32% 24,86% 38,80% 54,80% -85,60% 1,62% 2,77% 3,80% 5,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18,21% 44,95% 50,63% 48,21% 48,15%
Rörelsekapital/omsättning -26,79% -5,05% -30,28% -109,29% -140,11% -71,47% -2,62% -2,71% -5,15% -2,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,46% 36,17% 16,84% 13,33% 12,67% 7,06% 23,94% 23,36% 12,84% 10,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,68% 84,55% 52,71% 48,85% 32,61% 30,24% 82,75% 80,89% 77,10% 80,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!