Visa allt om Halla Foder AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2012 är 14 månader.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 7 715 13 916 34 035 34 724 34 637 52 734 37 015 46 558 50 822
Övrig omsättning 10 524 16 969 2 930 1 389 2 001 626 1 000 1 549 294
Rörelseresultat (EBIT) 4 857 4 253 -14 226 -5 341 -3 239 6 763 -527 3 428 1 655
Resultat efter finansnetto 2 282 2 029 -17 610 -5 957 -4 990 5 637 -2 263 2 299 437
Årets resultat 2 282 2 029 -17 610 -4 984 7 8 8 6 6
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 779 23 590 20 659 26 593 26 355 26 600 25 872 25 376 19 550
Omsättningstillgångar 20 107 15 256 23 275 29 642 30 044 28 633 24 797 23 313 21 906
Tillgångar 49 886 38 846 43 935 56 235 56 400 55 232 50 669 48 690 41 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 297 -6 429 -8 459 2 351 3 485 3 079 3 071 3 062 3 056
Obeskattade reserver 0 0 0 0 973 5 993 391 2 682 412
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 196 17 946 20 281 29 707 32 121 22 290 26 764 29 220 29 339
Kortfristiga skulder 30 986 27 329 32 112 24 177 19 820 23 870 20 444 13 725 8 649
Skulder och eget kapital 49 886 38 846 43 935 56 235 56 400 55 232 50 669 48 690 41 456
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 10 588 9 393 10 567 8 622
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 0 4 125 3 652 4 033 3 259
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 239 30 885 36 965 36 113 36 638 53 360 38 015 48 107 51 116
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 15 24 30 32 35 32 37 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 551 928 1 418 1 157 1 082 1 507 1 157 1 258 1 495
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 379 377 396 407 432 424 407 399 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 637 6 097 -11 597 -1 609 443 10 076 2 550 5 977 3 565
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -44,56% -59,11% -1,98% 0,25% -34,32% 42,47% -20,50% -8,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,74% 10,95% -32,37% -9,49% -5,73% 12,27% -1,01% 7,09% 4,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 62,97% 30,56% -41,78% -15,37% -9,34% 12,85% -1,39% 7,41% 3,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -8,26% 29,92% 46,11% 51,81% 48,11% 61,21% 51,79% 56,85% 21,12%
Rörelsekapital/omsättning -141,01% -86,76% -25,96% 15,74% 29,52% 9,03% 11,76% 20,59% 26,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -6,61% -16,55% -19,25% 4,18% 7,52% 14,04% 6,66% 10,59% 8,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,48% 18,66% 32,10% 14,44% 18,97% 21,65% 17,49% 27,99% 80,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!