Visa allt om Projektverkstaden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 14 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 113 888 98 958 106 422 75 388 74 242 57 170 50 130 38 200 37 277 8 867
Övrig omsättning 487 573 492 154 0 12 10 10 1 1
Rörelseresultat (EBIT) 3 555 3 203 -2 212 3 629 3 920 2 439 3 534 2 606 1 403 332
Resultat efter finansnetto 4 498 4 044 -2 275 3 782 4 084 2 352 3 576 2 573 1 410 332
Årets resultat 3 650 3 611 -1 975 2 893 3 143 1 741 2 679 1 989 1 044 177
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 636 1 448 2 497 2 095 1 805 1 546 1 164 722 449 329
Omsättningstillgångar 26 412 40 728 25 392 19 254 18 999 11 828 15 971 8 123 6 688 7 928
Tillgångar 29 049 42 176 27 888 21 349 20 804 13 375 17 135 8 845 7 138 8 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 503 6 603 2 992 5 967 6 673 4 780 4 239 2 060 1 271 227
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86
Avsättningar (tkr) 2 496 2 208 1 896 1 608 1 320 1 032 744 408 120 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 050 33 365 23 001 13 774 12 811 7 562 12 151 6 377 5 660 7 944
Skulder och eget kapital 29 049 42 176 27 888 21 349 20 804 13 375 17 135 8 845 7 138 8 257
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 1 169 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 6 481 6 398 7 283 6 522 4 858 4 464 3 690 2 863 734 276
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 3 397 3 293 2 847 2 896 2 115 1 951 1 676 1 247 1 039 155
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Omsättning 114 375 99 531 106 914 75 542 74 242 57 182 50 140 38 210 37 278 8 868
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 18 16 13 12 12 9 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 761 7 612 5 912 4 712 5 711 4 764 4 178 4 244 6 213 2 956
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 787 782 603 618 551 549 466 481 525 149
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 596 3 247 -2 159 3 651 3 950 2 452 3 543 2 606 1 403 332
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,09% -7,01% 41,17% 1,54% 29,86% 14,04% 31,23% 2,48% 320,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,68% 9,76% -7,89% 17,94% 19,91% 18,29% 20,90% 29,67% 19,78% 4,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,00% 4,16% -2,07% 5,08% 5,58% 4,28% 7,15% 6,87% 3,79% 3,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,30% 17,58% 10,60% 21,14% 17,73% 21,38% 22,09% 21,49% 15,73% 18,12%
Rörelsekapital/omsättning 8,22% 7,44% 2,25% 7,27% 8,33% 7,46% 7,62% 4,57% 2,76% -0,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,71% 15,66% 10,73% 27,95% 32,08% 35,74% 24,74% 23,29% 18,75% 3,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,91% 122,07% 110,40% 139,79% 148,30% 156,41% 131,44% 127,38% 118,16% 99,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!