Visa allt om Gladsheim Hyreshus i Karlskoga AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 5 966 5 876 5 397 5 269 5 248 5 190 5 355 5 322 5 231 5 154
Övrig omsättning 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 074 2 261 1 782 1 475 1 987 1 553 1 305 1 734 1 571 1 248
Resultat efter finansnetto 1 844 2 018 1 567 1 305 1 817 1 375 1 148 1 099 896 521
Årets resultat 1 387 1 508 1 152 936 1 336 991 814 950 615 121
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 915 12 741 13 566 14 391 15 217 16 052 16 901 17 751 18 601 19 450
Omsättningstillgångar 5 855 5 545 5 081 4 420 4 400 3 835 3 045 3 073 2 355 1 884
Tillgångar 17 770 18 286 18 647 18 811 19 616 19 887 19 947 20 824 20 956 21 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 449 1 568 1 605 1 353 1 617 1 481 970 1 656 796 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 224 224
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 160 15 571 15 982 16 393 16 804 17 112 17 522 14 124 18 962 19 918
Kortfristiga skulder 1 162 1 148 1 060 1 065 1 196 1 295 1 455 5 045 975 1 011
Skulder och eget kapital 17 770 18 286 18 647 18 811 19 616 19 887 19 947 20 824 20 956 21 334
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 367 368 367 403
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 137 134 157 127
Utdelning till aktieägare 0 1 506 1 545 900 1 200 1 200 480 1 500 90 0
Omsättning 5 966 5 940 5 397 5 269 5 248 5 190 5 355 5 322 5 231 5 154
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 966 5 876 5 397 5 269 5 248 5 190 5 355 5 322 5 231 5 154
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 183 132 135 123 185 200 515 515 544 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 899 3 086 2 607 2 300 2 822 2 402 2 155 2 584 2 421 2 098
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,53% 8,88% 2,43% 0,40% 1,12% -3,08% 0,62% 1,74% 1,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,67% 12,36% 9,56% 7,84% 10,13% 7,81% 6,57% 8,47% 7,60% 5,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,76% 38,48% 33,02% 27,99% 37,86% 29,92% 24,48% 33,15% 30,45% 24,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 78,66% 74,83% 74,50% 63,67% 61,05% 48,94% 29,69% -37,05% 26,38% 16,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,15% 8,57% 8,61% 7,19% 8,24% 7,45% 4,86% 7,95% 4,63% 1,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 503,87% 483,01% 479,34% 415,02% 367,89% 296,14% 209,28% 60,91% 241,54% 186,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!