Visa allt om Reine Sundqvist maskin AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 000 2 702 2 917 2 852 3 202 2 003 1 451 1 386 1 440 1 483
Övrig omsättning 0 0 0 102 7 3 34 11 0 21
Rörelseresultat (EBIT) -81 72 56 233 551 329 78 109 77 184
Resultat efter finansnetto -130 29 3 181 503 312 61 133 50 128
Årets resultat -31 81 58 81 78 78 53 104 38 52
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 373 2 677 2 975 3 322 3 626 1 976 860 1 030 832 896
Omsättningstillgångar 285 159 334 382 645 680 43 111 131 150
Tillgångar 1 658 2 835 3 309 3 704 4 270 2 657 903 1 141 964 1 046
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 443 574 493 434 453 375 297 294 190 152
Obeskattade reserver 500 600 675 746 670 270 60 68 56 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 193 878 1 342 1 693 2 166 1 065 146 317 273 444
Kortfristiga skulder 522 783 800 831 982 947 400 462 445 393
Skulder och eget kapital 1 658 2 835 3 309 3 704 4 270 2 657 903 1 141 964 1 046
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 423 384 382 260
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 190 175 165 113
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0
Omsättning 2 000 2 702 2 917 2 954 3 209 2 006 1 485 1 397 1 440 1 504
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 000 901 972 951 1 601 1 002 726 693 720 1 483
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 372 417 420 417 541 343 313 285 284 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 99 405 403 576 839 443 222 248 205 304
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,98% -7,37% 2,28% -10,93% 59,86% 38,04% 4,69% -3,75% -2,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,89% 2,54% 1,69% 6,29% 12,90% 12,38% 8,64% 13,41% 7,99% 17,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,05% 2,66% 1,92% 8,17% 17,21% 16,43% 5,38% 11,04% 5,35% 12,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,35% 86,38% 81,97% 88,60% 81,29% 81,43% 88,90% 94,73% 89,72% 94,61%
Rörelsekapital/omsättning -11,85% -23,09% -15,98% -15,74% -10,52% -13,33% -24,60% -25,32% -21,81% -16,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,24% 36,75% 30,81% 27,43% 22,85% 22,04% 38,07% 30,42% 24,24% 18,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,60% 20,31% 41,75% 45,97% 65,68% 71,81% 10,75% 24,03% 29,44% 38,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!