Visa allt om Oppmanna El AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 310 2 273 2 239 2 342 2 046 1 837 1 648 1 339 1 382 2 312
Övrig omsättning 0 5 0 0 0 15 20 0 37 0
Rörelseresultat (EBIT) 0 67 6 172 23 -4 124 -207 92 -19
Resultat efter finansnetto -20 47 -11 162 12 -28 107 -227 75 -34
Årets resultat -20 35 -13 126 6 -28 89 -52 125 0
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 55 94 56 87 74 40 63 64 118
Omsättningstillgångar 739 808 737 663 378 595 405 463 700 505
Tillgångar 814 863 831 719 466 668 445 526 764 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 318 338 303 316 190 184 212 123 175 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 175 262
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 107 0 152 127 19 169 97 166 187 81
Kortfristiga skulder 389 524 376 277 256 315 136 237 227 230
Skulder och eget kapital 814 863 831 719 466 668 445 526 764 623
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - - 0 400 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 - - 498 452 - 699
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 - 0 131 124 122 207
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 310 2 278 2 239 2 342 2 046 1 852 1 668 1 339 1 419 2 312
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 770 1 137 1 120 1 171 1 023 919 824 670 691 771
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 236 274 429 339 364 368 316 288 261 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 35 91 44 203 54 22 147 -166 143 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,63% 1,52% -4,40% 14,47% 11,38% 11,47% 23,08% -3,11% -40,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,00% 7,76% 0,72% 23,92% 6,01% -0,60% 27,87% -39,35% 12,57% -3,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,00% 2,95% 0,27% 7,34% 1,37% -0,22% 7,52% -15,46% 6,95% -0,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,98% 40,65% 52,70% 50,73% 53,71% 56,34% 61,65% 54,52% 67,51% 55,93%
Rörelsekapital/omsättning 15,15% 12,49% 16,12% 16,48% 5,96% 15,24% 16,32% 16,88% 34,23% 11,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,07% 39,17% 36,46% 43,95% 40,77% 27,54% 47,64% 23,38% 40,77% 39,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,64% 119,08% 155,85% 176,17% 69,14% 138,73% 155,88% 102,95% 183,26% 122,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!