Visa allt om Reform Society Company i Stockholm AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Nettoomsättning 106 521 104 899 95 222 90 580
Övrig omsättning 1 957 1 488 2 389 169
Rörelseresultat (EBIT) 6 687 4 278 5 385 5 490
Resultat efter finansnetto 6 600 4 025 5 213 5 295
Årets resultat 5 402 3 394 4 237 4 298
Balansräkningar (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 385 5 513 4 136 2 812
Omsättningstillgångar 32 488 21 274 29 858 21 472
Tillgångar 38 873 26 788 33 995 24 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 887 9 099 6 943 5 016
Minoritetsintressen 2 106 1 512 0 1 652
Avsättningar (tkr) 0 0 205 0
Långfristiga skulder 0 400 700 200
Kortfristiga skulder 25 880 15 776 26 147 17 416
Skulder och eget kapital 38 873 26 788 33 995 24 285
Löner & utdelning (tkr)
2022-09
2021-09
2020-09
2019-09
Löner till styrelse & VD 840 900 1 336 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 36 875 38 464 38 363 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 17 625 18 152 17 405 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 108 478 106 387 97 611 90 749
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 64 68 72 72
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 664 1 543 1 323 1 258
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 883 858 799 750
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 852 5 113 6 128 6 044
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,55% 10,16% 5,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,61% 15,97% 15,84% 22,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,43% 4,08% 5,66% 6,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,15% 77,06% 87,00% 87,05%
Rörelsekapital/omsättning 6,20% 5,24% 3,90% 4,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,01% 33,97% 20,42% 20,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,53% 134,85% 114,19% 123,29%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09
Nettoomsättning 70 268 74 364 61 987 50 047 52 809 34 587 16 749 14 381 11 249 11 222
Övrig omsättning 38 472 35 100 36 173 32 122 26 014 51 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 220 2 549 3 253 2 884 4 579 324 731 669 536 242
Resultat efter finansnetto 5 606 2 330 3 122 3 805 4 250 1 456 1 566 778 889 1 697
Årets resultat 4 408 2 417 1 587 3 410 2 387 1 358 1 189 610 641 1 227
Balansräkningar (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 585 3 471 3 877 4 229 1 312 955 1 919 1 286 882 1 465
Omsättningstillgångar 19 226 17 699 24 611 15 256 18 267 12 170 3 923 2 713 3 809 3 580
Tillgångar 25 811 21 170 28 487 19 485 19 578 13 124 5 842 3 999 4 690 5 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 235 7 182 4 765 5 505 3 295 2 508 2 031 1 242 1 181 1 470
Obeskattade reserver 0 0 930 0 800 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 300 700 200 1 800 2 200 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 575 13 688 22 092 13 780 13 684 8 416 3 811 2 757 3 510 3 574
Skulder och eget kapital 25 811 21 170 28 487 19 485 19 578 13 124 5 842 3 999 4 690 5 044
Löner & utdelning (tkr)
2022-09
2021-09
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
Löner till styrelse & VD 840 900 848 - - - - 0 1 386 2 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 117 38 485 37 907 - - - 8 500 7 934 4 372 4 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 194 18 155 17 010 - - - 4 569 3 589 3 085 3 292
Utdelning till aktieägare 3 908 4 037 0 2 328 1 200 1 600 881 400 540 930
Omsättning 108 740 109 464 98 160 82 169 78 823 34 638 16 749 14 381 11 249 11 222
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 62 68 69 71 57 38 16 13 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 133 1 094 898 705 926 910 1 047 1 106 865 1 020
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 898 858 815 748 798 733 883 890 683 911
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 818 3 378 3 985 3 438 4 840 475 731 669 536 242
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,51% 19,97% 23,86% -5,23% 52,68% 106,50% 16,47% 27,84% 0,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,62% 12,04% 11,42% 20,44% 23,39% 22,14% 27,40% 19,68% 22,49% 33,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,31% 3,43% 5,25% 7,96% 8,67% 8,40% 9,56% 5,47% 9,38% 15,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,20% 58,67% 66,20% 76,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,93% 5,39% 4,06% 2,95% 8,68% 10,85% 0,67% -0,31% 2,66% 0,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,03% 33,93% 19,27% 28,25% 20,02% 19,11% 34,77% 31,06% 25,18% 29,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,50% 129,30% 111,40% 110,71% 133,49% 144,61% 102,94% 98,40% 108,52% 100,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!