Visa allt om ÅF Digital Solutions AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 599 574 2 322 649 2 422 417 2 406 894 1 878 797 1 733 512 2 297 173 2 612 194 2 675 676 2 105 026
Övrig omsättning 1 116 45 548 5 488 5 370 1 655 1 527 2 623 4 076 8 732 2 683
Rörelseresultat (EBIT) 220 441 160 777 203 562 233 916 165 896 161 504 132 263 190 567 177 823 181 051
Resultat efter finansnetto 241 743 111 511 206 992 236 136 0 161 693 131 600 190 540 176 799 178 634
Årets resultat 20 009 47 645 -598 -4 078 0 -3 151 -1 907 -4 204 900 91 862
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 812 31 976 91 727 79 168 151 112 58 017 3 915 10 045 11 547 8 736
Omsättningstillgångar 1 135 932 904 102 984 058 869 384 684 790 753 067 842 279 980 855 994 840 729 698
Tillgångar 1 155 744 936 078 1 075 785 948 552 835 902 811 084 846 194 990 900 1 006 387 738 435
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 262 063 322 055 274 410 235 007 178 585 207 680 210 831 212 738 216 942 166 852
Obeskattade reserver 51 961 50 678 13 887 2 680 46 983 46 261 44 926 45 382 44 862 44 424
Avsättningar (tkr) 6 706 60 301 85 337 60 856 64 179 31 595 19 658 9 340 13 878 1 163
Långfristiga skulder 0 0 0 0 - 5 842 4 958 4 295 3 377 188
Kortfristiga skulder 835 014 503 044 702 151 650 009 546 155 519 706 565 820 719 145 727 328 525 807
Skulder och eget kapital 1 155 744 936 078 1 075 785 948 552 835 902 811 084 846 194 990 900 1 006 387 738 435
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 1 437 2 665 4 704 2 971 5 497 2 587 5 451 3 735
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 927 780 1 399 619 176 -
Löner till övriga anställda 785 340 783 029 688 608 662 721 538 429 487 765 717 045 843 637 911 843 718 544
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 372 588 359 035 323 332 309 612 248 009 218 324 323 356 372 506 409 263 305 170
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 16 000 40 000 0 0 0 0
Omsättning 2 600 690 2 368 197 2 427 905 2 412 264 1 880 452 1 735 039 2 299 796 2 616 270 2 684 408 2 107 709
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 541 1 508 1 305 1 294 1 067 982 1 458 1 858 1 998 1 533
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 687 1 540 1 856 1 860 1 761 1 765 1 576 1 406 1 339 1 373
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 774 757 791 772 760 738 738 671 682 709
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 224 353 164 544 205 924 235 946 167 070 162 627 137 300 193 298 181 330 183 214
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,92% -4,12% 0,64% 28,11% 8,38% -24,54% -12,06% -2,37% 27,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,16% 12,30% 19,43% 25,05% 21,88% 19,99% 15,66% 19,28% 17,87% 25,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,41% 4,96% 8,63% 9,87% 9,74% 9,35% 5,77% 7,31% 6,72% 8,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 65,85%
Rörelsekapital/omsättning 11,58% 17,27% 11,64% 9,11% 7,38% 13,46% 12,03% 10,02% 10,00% 9,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,18% 38,63% 26,51% 25,00% 25,75% 30,05% 29,06% 25,04% 25,03% 27,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,67% 177,39% 138,24% 133,75% 125,38% 144,90% 148,86% 136,39% 136,78% 138,74%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Delposter under långfristiga skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!