Visa allt om AVA Advokater AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 13 333 11 620 10 134 6 544 3 658 1 952 213 279
Övrig omsättning - 86 57 - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 215 3 224 3 022 2 349 1 360 516 94 100
Resultat efter finansnetto 3 244 3 183 3 015 2 336 1 360 516 94 100
Årets resultat 3 458 2 540 2 352 1 725 1 185 510 51 80
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 58 49 41 57 43 14 19
Omsättningstillgångar 11 326 9 992 7 994 5 152 2 755 1 697 254 256
Tillgångar 11 420 10 050 8 043 5 193 2 812 1 740 268 275
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 151 5 373 4 333 2 881 1 596 561 121 130
Obeskattade reserver 0 1 280 899 500 134 29 24 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 268 3 397 2 811 1 812 1 082 1 150 124 132
Skulder och eget kapital 11 420 10 050 8 043 5 193 2 812 1 740 268 275
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 914 171 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 398 60 - 0
Utdelning till aktieägare 6 050 0 1 500 900 440 150 70 60
Omsättning 13 333 11 706 10 191 6 544 3 663 1 952 213 279
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 6 4 3 1 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 667 1 660 1 689 1 636 1 219 1 952 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 833 733 751 690 463 287 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 238 3 249 3 039 2 366 1 378 524 99 105
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,74% 14,66% 54,86% 78,90% 87,40% 816,43% -23,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,47% 32,08% 37,57% 45,23% 48,40% 29,66% 35,07% 36,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,38% 27,75% 29,82% 35,90% 37,21% 26,43% 44,13% 35,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,71% 100,00% 92,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,94% 56,76% 51,14% 51,04% 45,74% 28,02% 61,03% 44,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,62% 63,40% 62,59% 62,99% 60,47% 33,54% 52,13% 50,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 265,37% 294,14% 284,38% 284,33% 254,62% 147,57% 204,84% 193,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...