Visa allt om Licens Svets Montage Ö-vik AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 14 403 12 468 10 506 8 822 9 938 9 449 7 664 6 352 4 176 1 524
Övrig omsättning 436 0 0 27 185 58 58 8 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 181 2 099 1 485 759 2 547 1 100 1 199 1 442 792 366
Resultat efter finansnetto 2 478 2 073 2 674 758 2 544 1 096 1 201 1 455 797 367
Årets resultat 1 843 1 507 2 431 581 1 975 883 932 1 204 410 202
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 879 2 560 245 489 451 324 196 314 83 0
Omsättningstillgångar 4 497 3 710 4 133 2 411 3 249 2 252 2 838 2 624 1 517 710
Tillgångar 7 375 6 270 4 378 2 900 3 700 2 575 3 034 2 938 1 601 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 696 3 053 2 545 1 314 2 032 1 057 1 074 1 347 513 252
Obeskattade reserver 393 181 38 155 155 155 211 211 313 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 049 1 179 0 0 2 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 237 1 857 1 795 1 431 1 510 1 363 1 749 1 381 775 366
Skulder och eget kapital 7 375 6 270 4 378 2 900 3 700 2 575 3 034 2 938 1 601 710
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 193 2 806 2 365 1 686 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 391 670 634 534 171
Utdelning till aktieägare 1 200 1 200 1 000 800 1 300 500 900 1 205 370 0
Omsättning 14 839 12 468 10 506 8 849 10 123 9 507 7 722 6 360 4 176 1 524
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 11 13 8 8 6 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 800 1 559 1 313 1 103 903 727 958 794 696 762
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 806 608 569 523 470 433 439 377 407 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 430 2 299 1 585 875 2 650 1 159 1 262 1 507 804 366
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,52% 18,68% 19,09% -11,23% 5,18% 23,29% 20,65% 52,11% 174,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,01% 33,51% 61,22% 26,28% 68,86% 42,72% 39,82% 49,59% 49,91% 51,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,41% 16,85% 25,51% 8,64% 25,64% 11,64% 15,76% 22,94% 19,13% 24,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,59% 70,22% 70,98% 70,95% 90,30% 88,49% 76,58% 86,21% 95,93% 90,03%
Rörelsekapital/omsättning 15,69% 14,86% 22,25% 11,11% 17,50% 9,41% 14,21% 19,57% 17,77% 22,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,27% 50,94% 58,81% 49,48% 58,19% 45,74% 40,82% 51,45% 46,45% 45,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 201,03% 199,78% 230,25% 168,48% 211,39% 165,22% 162,26% 190,01% 195,74% 193,99%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!