Visa allt om TDM's Montage AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 2 945 2 206 2 502 3 065 3 911 3 944 2 953 2 302 1 629 1 214
Övrig omsättning 20 14 0 0 0 0 3 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 11 244 47 -266 575 783 645 450 243 223
Resultat efter finansnetto 10 243 46 -271 571 780 645 451 245 223
Årets resultat 44 135 35 10 360 449 373 260 132 120
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 52 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 918 1 764 1 700 2 041 2 658 2 268 1 715 1 169 733 453
Tillgångar 1 958 1 815 1 700 2 041 2 658 2 268 1 715 1 169 733 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 848 929 894 985 1 224 989 664 392 222 170
Obeskattade reserver 426 479 414 414 702 598 399 236 121 58
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 126 6 5 4 2 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 558 403 387 639 731 681 652 542 391 225
Skulder och eget kapital 1 958 1 815 1 700 2 041 2 658 2 268 1 715 1 169 733 453
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 031 1 527 1 231 883 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 587 433 347 246 135
Utdelning till aktieägare 125 125 100 125 250 125 125 100 90 80
Omsättning 2 965 2 220 2 502 3 065 3 911 3 944 2 956 2 302 1 629 1 214
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 5 5 5 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 982 735 834 1 022 782 789 591 576 543 607
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 826 487 556 867 531 542 401 397 378 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 251 47 -266 575 783 645 450 243 223
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,50% -11,83% -18,37% -21,63% -0,84% 33,56% 28,28% 41,31% 34,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,56% 13,44% 2,76% -13,03% 21,63% 34,52% 37,67% 38,67% 33,42% 49,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,37% 11,06% 1,88% -8,68% 14,70% 19,85% 21,88% 19,64% 15,04% 18,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,88% 91,75% 84,05% 93,41% 94,27% 98,63% 99,66% 97,87% 98,71% 82,37%
Rörelsekapital/omsättning 46,18% 61,70% 52,48% 45,74% 49,27% 40,24% 36,00% 27,24% 20,99% 18,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,28% 71,77% 71,58% 64,08% 66,65% 64,17% 56,86% 49,28% 42,45% 46,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 343,73% 437,72% 439,28% 319,41% 363,61% 333,04% 263,04% 215,68% 187,47% 201,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...