Visa allt om Rödje Ventilation AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 44 730 37 881 32 882 26 292 25 004 13 421 17 370 10 053 14 309
Övrig omsättning 68 172 154 158 13 0 55 63 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 703 2 709 1 409 3 574 3 008 216 1 126 -267 856
Resultat efter finansnetto 3 697 2 700 1 397 3 556 2 984 197 1 099 -293 825
Årets resultat 2 099 1 685 900 2 044 1 861 147 607 0 424
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 435 1 190 1 106 129 188 410 330 273 281
Omsättningstillgångar 12 197 9 051 9 893 8 375 5 454 2 303 3 002 2 638 1 853
Tillgångar 13 632 10 242 10 999 8 504 5 641 2 713 3 332 2 911 2 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 418 4 318 3 633 3 733 2 289 728 881 274 474
Obeskattade reserver 3 885 2 914 2 407 2 193 1 285 695 695 387 695
Avsättningar (tkr) 260 145 85 25 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 15 32 48 150 172 234 240
Kortfristiga skulder 4 070 2 865 4 859 2 522 2 020 1 141 1 584 2 016 725
Skulder och eget kapital 13 632 10 242 10 999 8 504 5 641 2 713 3 332 2 911 2 133
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 327 2 320 1 493 1 570
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 874 852 503 550
Utdelning till aktieägare 1 500 0 1 000 1 000 600 300 300 0 200
Omsättning 44 798 38 053 33 036 26 450 25 017 13 421 17 425 10 116 14 309
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 13 9 8 6 7 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 195 2 914 3 654 3 287 4 167 1 917 3 474 2 513 4 770
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 639 597 586 591 671 472 660 516 729
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 768 2 764 1 466 3 636 3 089 291 1 188 -225 912
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,08% 15,20% 25,06% 5,15% 86,31% -22,73% 72,78% -29,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,17% 26,45% 12,81% 42,03% 53,34% 7,96% 33,82% -9,14% 40,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,28% 7,15% 4,29% 13,59% 12,03% 1,61% 6,49% -2,65% 5,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,23% 34,39% 26,20% 38,84% 32,26% 37,87% 32,20% 25,75% 28,90%
Rörelsekapital/omsättning 18,17% 16,33% 15,31% 22,26% 13,73% 8,66% 8,16% 6,19% 7,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,97% 64,35% 50,10% 64,01% 58,35% 46,82% 42,71% 19,78% 46,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 299,68% 314,83% 203,60% 332,08% 270,00% 201,84% 166,41% 120,04% 255,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!