Visa allt om Thells i Huskvarna AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 22 880 21 669 18 840 16 207 9 917 7 052 4 770 3 290 2 247 1 219
Övrig omsättning 509 296 364 84 42 0 0 0 45 0
Rörelseresultat (EBIT) 457 -137 478 149 84 -193 111 98 53 14
Resultat efter finansnetto 422 -184 454 116 72 -212 101 97 53 14
Årets resultat 250 -23 227 92 72 -150 60 58 27 7
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 249 447 692 800 844 891 220 74 83 7
Omsättningstillgångar 4 339 3 699 3 777 2 227 1 319 1 043 680 453 166 127
Tillgångar 4 588 4 146 4 468 3 027 2 163 1 934 900 527 249 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 969 719 766 249 167 102 201 141 84 57
Obeskattade reserver 100 0 165 0 0 0 62 39 17 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 277 419 373 632 165 322 83 3 0 0
Kortfristiga skulder 3 242 3 008 3 164 2 146 1 831 1 510 553 344 149 73
Skulder och eget kapital 4 588 4 146 4 468 3 027 2 163 1 934 900 527 249 134
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 349 336 196
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 628 1 737 585 417 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 839 584 292 226 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 389 21 965 19 204 16 291 9 959 7 052 4 770 3 290 2 292 1 219
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 21 17 15 13 11 7 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 040 1 032 1 108 1 080 763 641 681 823 749 610
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 460 485 499 326 308 343 316 332 266
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 669 85 692 405 163 -119 153 122 74 14
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,59% 15,02% 16,25% 63,43% - 47,84% 44,98% 46,42% 84,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,03% -3,28% 10,70% 4,96% 3,93% -9,98% 12,33% 18,60% 21,29% 10,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,01% -0,63% 2,54% 0,93% 0,86% -2,74% 2,33% 2,98% 2,36% 1,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,11% 61,12% 61,28% 66,31% 62,68% 73,62% 76,60% 73,68% 78,33% 82,85%
Rörelsekapital/omsättning 4,79% 3,19% 3,25% 0,50% -5,16% -6,62% 2,66% 3,31% 0,76% 4,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,82% 17,34% 20,02% 8,23% 7,72% 5,27% 27,71% 32,53% 38,77% 44,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,54% 113,73% 112,26% 100,56% 67,72% 69,07% 122,97% 131,69% 111,41% 173,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!