Visa allt om Terräng & Entreprenadrep i Norr AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 49 112 49 309 46 919 37 871 34 770 29 403 21 467 16 827 8 259 5 568
Övrig omsättning 326 714 576 391 375 0 166 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 674 1 801 1 565 1 935 1 141 1 179 1 120 1 372 529 506
Resultat efter finansnetto 1 950 1 787 1 539 1 872 1 042 1 141 1 053 1 350 523 506
Årets resultat 1 391 1 051 915 1 162 511 527 532 1 011 178 215
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 704 2 557 2 345 2 716 3 319 2 861 1 914 1 877 1 045 360
Omsättningstillgångar 12 318 11 091 9 729 9 891 6 320 6 596 4 915 4 760 1 879 1 149
Tillgångar 15 022 13 648 12 074 12 607 9 639 9 457 6 829 6 638 2 924 1 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 198 3 324 2 772 2 357 1 194 683 1 156 1 124 263 265
Obeskattade reserver 3 044 2 805 2 391 2 050 1 681 1 315 868 521 480 206
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 659 436 229 869 2 275 1 705 580 434 0 0
Kortfristiga skulder 7 121 7 083 6 682 7 331 4 488 5 754 4 225 4 559 2 181 1 037
Skulder och eget kapital 15 022 13 648 12 074 12 607 9 639 9 457 6 829 6 638 2 924 1 509
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 38 -
Löner till övriga anställda - - - - - 8 065 5 518 4 380 2 100 1 214
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 145 - 138
Sociala kostnader - - - - - 2 969 1 851 913 270 154
Utdelning till aktieägare 700 0 500 500 0 0 1 000 500 150 180
Omsättning 49 438 50 023 47 495 38 262 35 145 29 403 21 633 16 827 8 259 5 568
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 15 14 17 22 13 10 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 274 3 287 3 128 2 705 2 045 1 337 1 651 1 683 1 652 1 856
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 894 830 780 659 611 507 577 540 499 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 267 2 282 2 029 2 441 1 706 1 604 1 447 1 588 650 549
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,40% 5,09% 23,89% 8,92% 18,25% 36,97% 27,57% 103,74% 48,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,47% 13,20% 12,97% 15,36% 11,91% 12,48% 16,40% 20,67% 18,09% 33,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,12% 3,65% 3,34% 5,11% 3,30% 4,01% 5,22% 8,15% 6,41% 9,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,16% 41,58% 43,38% 43,26% 48,21% 60,10% 58,77% 61,54% 61,81% 52,75%
Rörelsekapital/omsättning 10,58% 8,13% 6,49% 6,76% 5,27% 2,86% 3,21% 1,19% -3,66% 2,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,75% 40,39% 38,40% 31,38% 25,99% 18,07% 26,84% 23,05% 21,09% 27,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,61% 124,20% 116,73% 113,34% 120,01% 97,64% 95,72% 103,40% 86,15% 110,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!