Visa allt om MERIBELL AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 6 075 6 096 10 161 8 327 8 280 8 776 5 992 4 382 1 202
Övrig omsättning 125 146 162 81 106 72 290 12 0
Rörelseresultat (EBIT) 145 73 899 -81 -1 640 -993 -841 -502 780
Resultat efter finansnetto 98 4 799 -137 -1 782 -1 133 -970 -600 759
Årets resultat 98 4 799 -137 -1 782 -1 133 -970 -409 417
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 350 1 433 1 492 1 551 1 457 1 612 1 766 1 921 1 993
Omsättningstillgångar 3 671 3 475 2 282 2 796 2 662 3 614 2 244 1 447 1 204
Tillgångar 5 021 4 907 3 774 4 347 4 120 5 226 4 010 3 368 3 197
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 063 -3 161 -3 165 -3 964 -3 827 -2 045 -912 58 467
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 191
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 216 416 616 816 1 016 1 188 1 313 1 536
Kortfristiga skulder 8 068 7 852 6 523 7 695 7 131 6 255 3 735 1 997 1 003
Skulder och eget kapital 5 021 4 907 3 774 4 347 4 120 5 226 4 010 3 368 3 197
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 866 4 194 2 821 1 747 47
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 345 1 208 823 513 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 200 6 242 10 323 8 408 8 386 8 848 6 282 4 394 1 202
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 11 11 12 11 6 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 759 677 1 129 757 753 731 545 730 1 202
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 420 507 544 494 485 377 384 52
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 227 152 983 93 -1 485 -838 -686 -356 804
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,34% -40,01% 22,02% 0,57% -5,65% 46,46% 36,74% 264,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,89% 1,49% 23,82% -1,82% -39,81% -19,00% -20,97% -14,90% 24,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,39% 1,20% 8,85% -0,95% -19,81% -11,31% -14,04% -11,46% 64,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,38% 78,44% 80,63% 87,70% 79,32% 64,52% 77,25% 70,22% 63,31%
Rörelsekapital/omsättning -72,38% -71,80% -41,74% -58,83% -53,97% -30,09% -24,88% -12,55% 16,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -61,00% -64,42% -83,86% -91,19% -92,89% -39,13% -22,74% 1,72% 19,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,11% 41,95% 28,70% 13,16% 17,94% 15,84% 27,52% 9,41% 58,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...