Visa allt om Advisa AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12
Nettoomsättning 244 990
Övrig omsättning 5 139
Rörelseresultat (EBIT) -4 205
Resultat efter finansnetto -4 815
Årets resultat -4 645
Balansräkningar (tkr)
2020-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0
Anläggningstillgångar 4 898
Omsättningstillgångar 62 492
Tillgångar 67 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 180
Minoritetsintressen 0
Avsättningar (tkr) 844
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 21 366
Skulder och eget kapital 67 390
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
Löner till styrelse & VD 550
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 30 900
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 12 154
Utdelning till aktieägare 0
Omsättning 250 129
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 900
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 921
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 823
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,45%
Rörelsekapital/omsättning 16,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 292,48%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-11 2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11
Nettoomsättning 244 256 243 947 131 505 69 846 60 090 52 148 55 185 54 565 30 144
Övrig omsättning 5 139 2 0 0 0 0 0 0 42
Rörelseresultat (EBIT) -751 3 119 19 223 -1 066 6 247 -4 037 -5 592 8 743 9 893
Resultat efter finansnetto -5 944 3 018 18 908 -1 362 5 924 -4 070 -5 624 8 684 9 788
Årets resultat -5 152 1 701 10 994 -406 4 337 -3 210 -1 432 4 322 5 216
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-11 2016-11 2015-11 2014-11 2013-11 2012-11
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 974 2 786 186 278 298 481 1 044 1 137 757
Omsättningstillgångar 61 047 61 593 46 040 23 450 21 429 10 610 18 568 26 096 18 168
Tillgångar 66 021 64 379 46 226 23 727 21 727 11 091 19 612 27 233 18 925
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 080 20 657 19 955 8 961 9 367 5 029 8 061 8 927 7 605
Obeskattade reserver 3 945 5 525 4 767 0 956 0 883 5 075 2 599
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 137 1 698 3 280 2 741 331 754 1 389 1 723
Kortfristiga skulder 20 996 38 060 19 805 11 486 8 663 5 729 9 914 11 841 6 998
Skulder och eget kapital 66 021 64 379 46 226 23 727 21 727 11 091 19 612 27 233 18 925
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-11
2016-11
2015-11
2014-11
2013-11
2012-11
Löner till styrelse & VD 550 - - - 0 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 948 - - - 15 937 25 820 34 560 25 351 11 579
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 11 845 - - - 5 029 6 136 7 080 4 899 2 005
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 249 395 243 949 131 505 69 846 60 090 52 148 55 185 54 565 30 186
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 47 41 50 40 53 71 56 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 985 5 190 3 207 1 397 1 502 984 777 974 2 010
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 914 796 757 596 555 647 638 585 946
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -369 3 212 19 359 -937 6 418 -3 756 -5 316 8 922 10 089
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,13% 85,50% 88,28% 16,24% 15,23% -5,50% 1,14% 81,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,01% 4,95% 41,59% -4,38% 28,78% -35,98% -28,06% 32,47% 52,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,16% 1,31% 14,62% -1,49% 10,41% -7,65% -9,97% 16,21% 32,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,57% 89,44% 84,15% 80,66% 94,11% 91,74% 95,76% 96,45% 95,89%
Rörelsekapital/omsättning 16,40% 9,65% 19,95% 17,13% 21,24% 9,36% 15,68% 26,12% 37,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,88% 38,78% 51,21% 37,77% 46,54% 45,34% 44,61% 46,51% 50,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 290,76% 161,83% 232,47% 204,16% 247,36% 185,20% 187,29% 220,39% 259,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2018 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!