Visa allt om Lestra Entreprenad Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 267 430 149 671 217 600 131 765 110 933 66 940 32 200 20 272 11 031 13 701
Övrig omsättning 791 112 72 895 341 1 858 431 162 791 445
Rörelseresultat (EBIT) 2 024 837 17 017 5 454 4 371 3 426 2 344 811 105 779
Resultat efter finansnetto 1 828 715 16 930 5 341 4 223 3 205 2 300 790 47 740
Årets resultat 1 813 357 10 185 4 217 3 365 1 764 1 280 513 62 341
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 811 1 807 2 634 3 811 4 786 3 585 3 693 1 605 2 039 2 389
Omsättningstillgångar 76 518 56 271 51 729 39 258 23 363 19 591 8 946 4 055 2 225 1 537
Tillgångar 77 330 58 079 54 363 43 069 28 148 23 176 12 639 5 660 4 264 3 926
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 851 14 038 13 681 6 496 6 279 4 364 2 600 1 987 808 746
Obeskattade reserver 4 980 5 550 5 765 1 865 2 030 2 177 1 309 0 539 577
Avsättningar (tkr) 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 814 604 1 643 2 337 3 729 3 003 1 997 45 808 56
Kortfristiga skulder 47 684 37 886 32 275 32 371 16 111 13 631 6 732 3 629 2 109 2 547
Skulder och eget kapital 77 330 58 079 54 363 43 069 28 148 23 176 12 639 5 660 4 264 3 926
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 1 399 1 700 2 515 - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 224 7 977 9 232 - - - 2 797 2 685 3 562 4 340
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 638 5 053 5 759 - 0 - 962 933 1 236 1 493
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 000 4 000 1 450 0 0 0 0
Omsättning 268 221 149 783 217 672 132 660 111 274 68 798 32 631 20 434 11 822 14 146
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 31 26 23 19 15 9 10 14 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 641 4 828 8 369 5 729 5 839 4 463 3 578 2 027 788 856
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 795 508 718 573 542 552 437 371 353 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 020 1 631 18 567 6 880 5 998 4 704 3 572 1 335 623 1 265
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 78,68% - 65,14% 18,78% 65,72% 107,89% 58,84% 83,77% -19,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,62% 1,44% 31,45% 12,69% 15,64% 14,83% 18,55% 14,33% 2,46% 19,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,76% 0,56% 7,86% 4,15% 3,97% 5,13% 7,28% 4,00% 0,95% 5,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,22% 19,52% 25,57% 25,27% 26,00% 32,66% 40,63% 41,77% 68,53% 69,08%
Rörelsekapital/omsättning 10,78% 12,28% 8,94% 5,23% 6,54% 8,90% 6,88% 2,10% 1,05% -7,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,52% 31,62% 33,44% 18,46% 27,93% 26,16% 28,65% 35,11% 28,81% 29,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,11% 147,85% 157,39% 121,22% 144,83% 143,50% 132,69% 111,60% 105,07% 60,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!