Visa allt om GRÖTLINGBO BYGG AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 4 691 4 406 8 049 7 449 7 029 7 553 7 189 6 796 7 286 4 735
Övrig omsättning 7 46 164 91 7 90 32 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 277 210 350 107 49 204 11 -152 405 430
Resultat efter finansnetto 254 187 328 79 20 170 -25 -185 400 427
Årets resultat 199 143 256 61 15 215 -25 9 164 221
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 597 722 487 617 781 775 906 1 082 566 213
Omsättningstillgångar 1 775 1 852 2 289 2 274 1 892 1 993 1 703 1 854 1 911 1 125
Tillgångar 2 373 2 574 2 776 2 891 2 673 2 768 2 609 2 936 2 476 1 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 708 609 566 310 249 384 170 295 386 271
Obeskattade reserver 0 0 0 0 50 0 100 100 299 124
Avsättningar (tkr) 50 50 50 50 0 50 65 50 0 0
Långfristiga skulder 408 489 343 489 663 543 615 754 295 75
Kortfristiga skulder 1 206 1 426 1 817 2 042 1 710 1 791 1 660 1 738 1 497 867
Skulder och eget kapital 2 373 2 574 2 776 2 891 2 673 2 768 2 609 2 936 2 476 1 338
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 470 2 448 2 202 2 085 1 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 859 853 733 665 422
Utdelning till aktieägare 100 100 100 0 0 150 0 100 100 50
Omsättning 4 698 4 452 8 213 7 540 7 036 7 643 7 221 6 796 7 286 4 735
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 7 7 7 7 7 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 173 1 102 1 150 1 064 1 004 1 079 1 027 971 1 041 789
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 436 518 549 504 485 478 440 393 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 401 317 480 301 235 426 220 18 495 477
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,47% -45,26% 8,05% 5,98% -6,94% 5,06% 5,78% -6,73% 53,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,67% 8,16% 12,61% 3,70% 1,83% 7,41% 0,57% -5,07% 16,48% 32,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,90% 4,77% 4,35% 1,44% 0,70% 2,71% 0,21% -2,19% 5,60% 9,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,88% 53,15% 54,52% 61,86% 60,78% 56,19% 54,92% 55,15% 51,67% 54,76%
Rörelsekapital/omsättning 12,13% 9,67% 5,86% 3,11% 2,59% 2,67% 0,60% 1,71% 5,68% 5,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,84% 23,66% 20,39% 10,72% 10,77% 13,87% 9,51% 12,70% 24,49% 27,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,70% 127,63% 123,78% 109,45% 108,30% 109,16% 100,54% 104,09% 124,52% 125,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!