Visa allt om RC Gräv o Consult AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Nettoomsättning 1 699 1 708 1 433 1 946 1 595 1 732 1 828 1 656 2 266 2 551
Övrig omsättning 0 50 0 0 29 0 0 0 447 0
Rörelseresultat (EBIT) 292 301 19 332 342 482 231 -27 484 196
Resultat efter finansnetto 290 299 18 325 334 467 207 -67 448 193
Årets resultat 283 291 162 254 53 390 2 1 69 106
Balansräkningar (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 191 382 573 764 963 1 162 1 361 1 560 1 719 3
Omsättningstillgångar 1 785 1 497 1 260 1 043 1 021 763 329 338 365 867
Tillgångar 1 976 1 879 1 833 1 807 1 984 1 925 1 690 1 898 2 084 870
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 211 928 637 475 221 568 178 175 199 180
Obeskattade reserver 431 502 573 764 765 500 533 330 400 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 61 284 771 1 014 1 257 0
Kortfristiga skulder 334 449 622 568 937 573 209 378 228 642
Skulder och eget kapital 1 976 1 879 1 833 1 807 1 984 1 925 1 690 1 898 2 084 870
Löner & utdelning (tkr)
2021-09
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
Löner till styrelse & VD - - - - - - 240 342 369 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 144 101 121 139 133
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 30 64 229 241 187
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 400 0 0 25 50
Omsättning 1 699 1 758 1 433 1 946 1 624 1 732 1 828 1 656 2 713 2 551
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 850 854 717 973 798 866 914 828 1 133 1 276
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 120 163 165 118 96 102 227 364 376 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 483 492 210 531 541 681 430 172 675 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,53% 19,19% -26,36% 22,01% -7,91% -5,25% 10,39% -26,92% -11,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,78% 16,02% 1,04% 18,37% 17,24% 25,04% 13,67% -1,42% 23,32% 22,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,19% 17,62% 1,33% 17,06% 21,44% 27,83% 12,64% -1,63% 21,45% 7,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,46% 82,44% 70,48% 65,67% 75,05% 78,75% 73,85% 79,83% 66,81% 57,23%
Rörelsekapital/omsättning 85,40% 61,36% 44,52% 24,41% 5,27% 10,97% 6,56% -2,42% 6,05% 8,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,30% 70,23% 59,13% 59,27% 41,21% 49,77% 35,13% 22,78% 23,69% 24,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 483,83% 311,36% 189,55% 165,32% 94,34% 117,63% 111,48% 67,46% 125,00% 113,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!