Visa allt om Familjen Svensson Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 * 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 866 2 072 2 290 2 640 2 807 2 774 3 002 4 120 5 663 3 258
Övrig omsättning 78 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -177 13 16 66 64 278 175 91 -149 -210
Resultat efter finansnetto -179 6 6 56 56 263 146 48 -189 -238
Årets resultat -179 0 3 40 43 235 146 48 -189 -238
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 * 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 7 - 18 23 41 64 87 110 133
Omsättningstillgångar 321 430 - 429 606 395 342 407 393 511
Tillgångar 323 436 - 446 629 436 406 493 503 644
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 138 - 135 95 52 -183 -329 -376 -187
Obeskattade reserver 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 79 63 184 299 196 214 293
Kortfristiga skulder 263 298 - 232 470 199 289 626 665 538
Skulder och eget kapital 323 436 - 446 629 436 406 493 503 644
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04 *
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 1 089 1 199 877
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 429 1 536 996 1 569 601
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 477 466 764 1 002 456
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 944 2 073 2 290 2 640 2 807 2 774 3 004 4 120 5 663 3 258
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 0 4 4 4 7 8 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 433 691 763 - 702 694 751 589 708 652
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 319 513 592 - 491 494 502 414 481 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -172 18 21 71 82 301 198 114 -126 -201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -58,20% -9,52% -13,26% -5,95% 1,19% -7,59% -27,14% -27,25% 73,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -54,80% 2,98% - 14,80% 10,17% 64,22% 43,10% 18,46% -29,62% -32,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -20,44% 0,63% 0,70% 2,50% 2,28% 10,09% 5,83% 2,21% -2,63% -6,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,04% 98,46% 98,38% 98,11% 86,64% 97,87% 89,57% 84,98% 78,26% 68,75%
Rörelsekapital/omsättning 6,70% 6,37% 0,00% 7,46% 4,85% 7,07% 1,77% -5,32% -4,80% -0,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,27% 31,65% - 30,27% 15,10% 11,93% -45,07% -66,73% -74,75% -29,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,11% 139,93% - 179,31% 125,74% 191,96% 114,88% 62,62% 53,23% 88,48%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2019-04 : Balansräkning saknas
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!