Visa allt om Terrazzo Floorsystem Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Nettoomsättning 1 266 1 174 2 027 2 691 5 408 6 372 6 411 6 081 3 619 4 201
Övrig omsättning 132 317 21 93 320 68 29 191 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 56 -91 40 183 -66 -171 267 298 -209 546
Resultat efter finansnetto 13 -157 8 63 -134 -220 231 232 -225 538
Årets resultat 25 -157 26 20 -134 10 72 95 -64 257
Balansräkningar (tkr)
2021-09 2020-09 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 50 278 438 638 832 545 129 359 180
Omsättningstillgångar 431 746 888 855 1 218 2 170 2 661 1 948 957 1 068
Tillgångar 442 796 1 166 1 293 1 855 3 002 3 206 2 076 1 316 1 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 176 151 233 206 187 321 311 238 143 307
Obeskattade reserver 0 0 0 26 0 0 236 104 25 187
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 42 248 201 282 417 635 386 135 218 47
Kortfristiga skulder 224 397 732 778 1 251 2 047 2 273 1 598 930 708
Skulder och eget kapital 442 796 1 166 1 293 1 855 3 002 3 206 2 076 1 316 1 248
Löner & utdelning (tkr)
2021-09
2020-09
2019-09
2018-09
2017-09
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 711 1 369 1 202 1 027 679
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 570 416 435 369 198
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 1 398 1 491 2 048 2 784 5 728 6 440 6 440 6 272 3 619 4 201
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 3 5 6 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 266 1 174 1 014 897 1 082 1 062 1 282 1 216 905 1 400
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 424 420 256 236 459 416 412 363 394 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 95 -12 200 341 129 -98 317 315 -167 559
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,84% -42,08% -24,67% -50,24% -15,13% -0,61% 5,43% 68,03% -13,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,67% -11,43% 3,43% 9,13% -3,07% -5,66% 8,33% 14,35% -15,73% 44,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,42% -7,75% 1,97% 4,38% -1,05% -2,67% 4,16% 4,90% -5,72% 13,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,09% 63,80% 70,99% 79,97% 70,41% 65,46% 68,21% 74,21% 85,08% 68,10%
Rörelsekapital/omsättning 16,35% 29,73% 7,70% 2,86% -0,61% 1,93% 6,05% 5,76% 0,75% 8,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,82% 18,97% 19,98% 17,50% 10,08% 10,69% 15,44% 15,37% 12,27% 35,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,27% 105,54% 76,09% 67,61% 76,18% 98,44% 105,59% 104,38% 82,47% 134,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!